Historisk arkiv

Første selskap utelukket fra Petroleumsfondet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Finansdepartementet

37/2005

Finansdepartementet har utelukket selskapet Kerr-McGee fra Petroleumsfondets investeringsunivers i henhold til de nye etiske retningslinjene. - Beslutningen om å utelukke selskapet er basert på en tilråding fra Petroleumsfondets etiske råd, sier finansminister Per-Kristian Foss. (06.06.05)

Pressemelding

Nr.: 37/2005
Dato: 06.06.05
Kontaktperson: Runar Malkenes, telefon 22 24 41 09 / mobil 95 21 42 83, Anders Lande, telefon 22 24 41 05 / mobil 48 05 33 51

Første selskap utelukket fra Petroleumsfondet

Finansdepartementet har utelukket selskapet Kerr-McGee fra Petroleumsfondets investeringsunivers i henhold til de nye etiske retningslinjene. - Beslutningen om å utelukke selskapet er basert på en tilråding fra Petroleumsfondets etiske råd, sier finansminister Per-Kristian Foss.

Eksilregjeringen for Vest-Sahara og Støttekomiteen for Vest-Sahara ba i desember i fjor Finansdepartementet om å utelukke selskapet Kerr-McGee fra Petroleumsfondet på grunnlag av kartlegging av petroleumsforekomster utenfor Vest-Sahara. Finansdepartementet oversendte saken til Petroleumsfondets etiske råd. Dette var den første saken rådet fikk til vurdering.

- Det er en tidkrevende oppgave å framskaffe og kvalitetssikre informasjon om selskapers virksomhet. Slike beslutninger må være godt underbygget, understreker finansminister Foss.

De etiske retningslinjene, som ble fastsatt 19. november 2004, innebærer blant annet at selskaper som produserer særlig inhumane våpen, skal utelukkes fra fondet. Videre skal selskaper utelukkes hvis det er en uakseptabel risiko for at fondet gjennom sine investeringer medvirker til:

  • Grove eller systematiske krenkelser av menneskerettighetene, som for eksempel drap, tortur, frihetsberøvelse, tvangsarbeid, de verste former for barnearbeid og annen utbytting av barn
  • Alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner
  • Alvorlig miljøskade
  • Grov korrupsjon
  • Andre særlig grove brudd på grunnleggende etiske normer.

Petroleumsfondets etiske råd anbefalte i sin tilråding av 12. april 2005 å utelukke Kerr-McGee. Rådet bygde sin vurdering på at Kerr-McGee, ved sitt datterselskap Kerr-McGee du Maroc Ltd., har en kontrakt med det statlige marokkanske oljeselskapet ONAREP om lete- og kartleggingsvirksomhet av olje- og gassforekomster på kontinentalsokkelen utenfor Vest-Sahara. Marokko har i en årrekke, til tross for sterk fordømmelse fra FN, okkupert Vest-Sahara. Kerr-McGee legger etter rådets vurdering til rette for Marokkos mulige utnyttelse av naturressursene i området. Rådet anser slik virksomhet som et ”særlig grovt brudd på grunnleggende etiske normer” blant annet fordi dette kan bidra til å legitimere Marokkos suverenitetskrav og dermed undergrave FNs fredsprosess.

I tråd med retningslinjene ble utkastet til tilrådning forelagt Kerr-McGee til uttalelse. Selskapet framholdt i sitt tilsvar at virksomheten ikke var folkerettsstridig. Petroleumsfondets etiske råd fant ikke grunn til å endre sin tilråding fordi tilrådingen om uttrekk ikke bygde på en folkerettslig vurdering, men på en vurdering av om virksomheten er i strid med Petroleumsfondets etiske retningslinjer.

Finansdepartementet har tatt rådets tilråding om å utelukke Kerr-McGee til følge. Departementet ga derfor 29. april Norges Bank beskjed om at selskapet skulle utelukkes fra Petroleumsfondets investeringsunivers, og nedsalget av aksjer og obligasjoner i selskapet er nå gjennomført. Norges Bank hadde ved årsskiftet investert om lag 337 millioner kroner i selskapet, dels i aksjer og dels i obligasjoner. Av hensyn til en finansielt ansvarlig gjennomføring av nedsalget blir dette nå offentliggjort i etterkant.

Finansdepartementet kan be Petroleumsfondets etiske råd om en vurdering av konkrete investeringer, men rådet har også et selvstendig ansvar for å vurdere om investeringer er i strid med de etiske retningslinjene. Finansdepartementet har bedt rådet å vurdere om det er i samsvar med retningslinjene å investere i Total sett i lys av selskapets virksomhet i Burma. Det er dessuten kjent at rådet er i ferd med å kartlegge selskaper i porteføljen som er involvert i produksjon av klasebomber. Disse sakene vil trolig bli avgjort i løpet av høsten.

Les mer om Petroleumsfondets etiske råd: http://www.etikkradet.no

Les tilrådning fra Petroleumsfondets etiske råd av 12.04.05 her.

Les de etiske retningslinjene av 19.11.04 her.