Historisk arkiv

Over 25 000 bruk gjøres konsesjonsfrie

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Landbruksdepartementet

Regjeringen foreslår at kjøp og salg av landbrukseiendommer under 100 dekar kan skje konsesjonsfritt dersom ikke mer enn 20 dekar av eiendommen er fulldyrket. (25.04.2003)

Pressemelding

Nr.: 10
Dato: 25.04.2003

Kontaktperson:

Informasjonssjef Ottar Løvik, tlf. 48 14 04 77
Seniorrådgiver Ingrid Aasen, tlf. 22 24 92 74

Over 25 000 bruk gjøres konsesjonsfrie:

Kjøp ditt eget småbruk

Regjeringen foreslår at kjøp og salg av landbrukseiendommer under 100 dekar kan skje konsesjonsfritt dersom ikke mer enn 20 dekar av eiendommen er fulldyrket.

- Folk har lyst til å bosette seg på et småbruk men stoppes av strenge konsesjonsregler. Dette ønsker vi å gjøre noe med. Jeg tror mulighetene for en friere bosetting, større vekt på bolyst enn boplikt, vil stimulere til ny aktivitet i bygdene. Det vil gi et mer mangfoldig næringsliv med gardsbruk som base, sier landbruksminister Lars Sponheim.

Det foreslås omfattende forenklinger i konsesjonsregelverket som vil medføre at ca 1/3 av sakene faller bort. Fra årsskiftet 2003/2004 vil alle konsesjonssaker bli avgjort i kommunene. Dette kan redusere behandlingstiden med flere måneder.

Det er nedfelt i regjeringens Sem-erklæring at konsesjonsgrensen skal heves til 20 dekar fulldyrket mark og 80 dekar annet areal. Det er en økende etterspørsel etter mindre landbrukseiendommer, og regjeringen ønsker å imøtekomme dette gjennom en friere omsetning av disse. En regner med at over 25000 landbrukseiendommer etter dette kan omsettes konsesjonsfritt.

Kommunene vil fortsatt beholde adgang til å fastsette konsesjonsgrense 0 slik som i dag. Det vil si at kommunene kan sette konsesjonsfriheten ut av kraft for eiendommer som er, eller har vært brukt som, helårsbolig

Det er en jevn nedgang i antall aktive driftsenheter i landbruket. Gardene blir færre og større. I løpet av de neste 10 årene må vi regne med at det vil være under 40.000 enheter i det vi omtaler som tradisjonelt eller volumproduserende landbruk. Dette landbruket kan ikke lenger aleine opprettholde bosettinga på bygdene framover, påpeker landbruksminister Lars Sponheim. – Samtidig ser vi at antall eiendommer gjennom mange år har ligget relativt stabilt rundt 180.000. Et flertall av eiendommene har derfor først og fremst funksjon som bosted og livsmiljø i arbeid og fritid. Det er på høy tid at vi utvikler en politikk også for disse eiendommene, understreker landbruksministeren.