Ot.prp. nr. 79 (2002-2003)

Om lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv.

Les dokumentet:

Ot.prp. nr. 79

(2002-2003)

Om lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv.

Tilråding fra Landbruksdepartementet av 25. april 2003, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II)

Følg proposisjonen på Stortinget