Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ot.prp. nr. 79 (2002-2003)

Om lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv.

Til innholdsfortegnelse

1 Hovedinnhold

Proposisjonen inneholder forslag til ny konsesjonslov ved erverv av fast eiendom. En foreslår at gjeldende lov av 31. mai 1974 nr. 19 oppheves, og at den nye loven erstatter denne. I tillegg til dette inneholder proposisjonen forslag om opphevelse av kravet i jordloven og skogbruksloven til jord- og skogbruksfaglig kompetanse i kommunene, samt noen bestemmelser i skogbruksloven som gjelder kommuneskog.

Kapittel 2 inneholder en redegjørelse for arbeidet med lovrevisjonen og de premissene som er lagt til grunn i revisjonsarbeidet. I kapitlene 3-15 gjennomgås de enkelte forslagene. Kapittel 16 inneholder særlige merknader til de enkelte bestemmelsene, og kapittel 17 behandler administrative og økonomiske konsekvenser av forslagene. Deretter kommer selve lovforslaget. Som vedlegg 1 ligger lovspeil for gammel og ny konsesjonslov, mens vedlegg 2 inneholder statistikk knyttet til konsesjonsavgjørelsene. Departementets høringsnotat er inntatt som vedlegg 3.

Kapitlene 3-13 omhandler departementets forslag til ny lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom. Departementet foreslår:

 1. at hensynet til miljøet og fremtidige generasjoners behov skal gå fram av formålsbestemmelsen.

 2. at erverv av ubebygde enkelttomter til bolig- eller fritidshus kan skje uten konsesjon dersom tomta enten ligger i område som i kommuneplan, reguleringsplan eller bebyggelsesplan etter plan- og bygningsloven er utlagt til byggeområde, og hvor tomteinndelingen er foretatt eller godkjent av bygningsmyndighetene, eller dersom tomta ikke er større enn 2 dekar. Departementet foreslår at konsesjonsfriheten ved slike erverv skal være betinget av at tomta bebygges innen 5 år. Betingelsen i dagens lov om at erververen og hans nærmeste familie ikke kan eie tomt fra før, faller bort i forslag til ny lov.

 3. at erverv av andre ubebygde eiendommer kan skje uten konsesjon dersom eiendommen ligger i område som i reguleringsplan er regulert til annet enn landbruksområde, eller den ligger i område som i kommuneplanen er lagt ut til byggeområde. Departementet foreslår at konsesjonsfriheten ved slike erverv skal være betinget av at erververen ikke foretar bruksendring i strid med plan.

 4. at erverv av bebygd eiendom ikke større enn 100 dekar kan skje uten konsesjon dersom ikke mer enn 20 dekar av eiendommen er fulldyrket. Departementet foreslår at konsesjonsfriheten ved slike erverv skal være betinget av at erververen ikke foretar bruksendring i strid med eventuell reguleringsplan. Det samme gjelder hvor eiendommen i kommuneplanens arealdel er lagt ut til byggeområde, eller til landbruks-, natur og friluftsområde.

 5. at den lovbestemte boplikten ved nær slekts erverv endres tilsvarende forslaget til ny arealgrense i forslag 4.

 6. at erverv av aksjer og parter i selskap med begrenset ansvar kan skje uten konsesjon.

 7. at utenlandsboende kan erverve eiendom til fritidsformål uten konsesjon.

 8. at bestemmelsen i gjeldende konsesjonslov om alminnelige forhold som taler mot konsesjon ikke videreføres i ny lov (gjeldende konsesjonslov § 7, den såkalte «spekulasjonsbestemmelsen»).

 9. at det lovfestes nærmere kriterier for skjønnsutøvelsen ved avgjørelsen av saker som gjelder landbrukseiendom. Departementet foreslår å innarbeide momenter fra jordlovens formålsbestemmelse, lovfeste gjeldende praksis som innebærer at det kan legges vekt på at sameie i landbrukseiendom som hovedregel er en uheldig eierform, samt lovfeste at det kan gis konsesjon til selskaper med begrenset ansvar.

 10. at priskontrollen oppheves for alt annet enn landbruk.

Når det gjelder erverv av eiendom som er eller har vært brukt som helårsbolig, og som i henhold til lokale forskrifter faller inn under dagens regler om nedsatt konsesjonsgrense, foreslår departementet:

 1. at reglene om nedsatt konsesjonsgrense beholdes i den nye loven, og at de får anvendelse med de nye arealgrensene som går fram av forslag nr. 4 ovenfor.

 2. at nære slektninger og besvogrede av overdrageren kan overta uten konsesjon dersom noen av dem som omfattes av slektskapsunntaket i lovutkastet § 5 første ledd nr. 1 har eid eiendommen i minst 5 år. Betingelsen gjelder ikke dersom eieren dør før tidsfristen er ute.

 3. at hus under oppføring, og hus som enda ikke er tatt i bruk til helårsbolig, ikke kan overtas uten konsesjon dersom eiendommen er regulert til boligformål.

 4. at det overlates til kommunene selv å velge om punkt 3 skal få anvendelse i deres kommune.

 5. at det innføres en frist for tilflytting til slik eiendom.

 6. at innholdet i bosettingskravet skal tilsvare innholdet i den lovbestemte boplikten i saker som gjelder landbrukseiendom. Departementet foreslår imidlertid at bosettingskravet ikke skal være personlig for erververen.

 7. at det lovfestes en rekke kriterier som gjennom praksis er relevante ved avgjørelsen av om konsesjon skal gis eller ikke.

Både jordloven, lov 12. mai 1995 nr. 23, og skogbruksloven, lov 21. mai 1965, inneholder regler om at kommunene har plikt til å ha ansatte med jord- og skogbruksfaglig kompetanse. Landbruksdepartementet foreslår at denne plikten oppheves. Forslaget er omtalt i kapittel 14.

Skogbruksloven, lov 21. mai 1965, §§ 35 og 37 inneholder regler om administrasjon av kommuneskog. Landbruksdepartementet foreslår at § 35 annet ledd og § 37 oppheves. Forslaget drøftes i kapittel 15.

Til toppen
Til dokumentets forside