Forarbeider mv. til lov av 23. nov. 2003 nr. 98 (konsesjonsloven)

Forarbeider mv. til lov av 23. nov. 2003 nr. 98 (konsesjonsloven).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.08.2004

Forarbeider til loven

Ikrafttredelse av loven (28. nov. 2003) – og oppfølging med forskrifter og rundskriv

§ 2

  • 2003.12.08 nr 1434: (LD) Forskrift om konsesjonsfrihet for visse erverv av fast eiendom, egenerklæring ved konsesjonsfrihet og om fulldyrket jord.
  • 2003.12.08 nr 1479: (LD) Vedtak om overføring av myndighet til kommunen, fylkeslandbruksstyret, fylkesmannen, Statens landbruksforvaltning og Bergvesenet etter konsesjonsloven, jordloven, odelsloven og skogbruksloven.

§ 8

  • 2003.12.08 nr 1434: (LD) Forskrift om konsesjonsfrihet for visse erverv av fast eiendom, egenerklæring ved konsesjonsfrihet og om fulldyrket jord.

§ 14

  • 2003.12.08 nr 1479: (LD) Vedtak om overføring av myndighet til kommunen, fylkeslandbruksstyret, fylkesmannen, Statens landbruksforvaltning og Bergvesenet etter konsesjonsloven, jordloven, odelsloven og skogbruksloven.
  • 2003.12.08 nr 1480: (LD) Forskrift om saksbehandling mv. i kommunen i saker etter konsesjonsloven, jordloven, odelsloven og skogbruksloven.
  • 09.12.03 - M-5/2003: (LD) Om lov 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon for erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv. R-1046 (08.12. 2003)
  • 09.12.03 - M-6/2003: (LD) Bestemmelser om overføring av myndighet og forskrift om saksbehandling mv. i kommunen etter konsesjonsloven, jordloven, odelsloven og skogbruksloven R-1045 (08.12. 2003)
  • Mars 2004 - M-2/2004: (LD) Bo- og driveplikt - de rettslige rammene og saksbehandlingen. R-1052


13. mai 2004