Høring - Forslag til endringer i lov 25. mars 1994 nr. 7 om sikring og erstatning for naturskader (Naturskadeloven) og lov 16. juni 1989 nr. 70 om naturskadeforsikring (Naturskade-forsikringsloven)

Ot.prp.nr. 19 (2004-2005) Om lov om endringer i lov 25. mars 1994 nr. 7 omsikring mot og erstatning for naturskader (naturskadeloven)og lov 16. juni 1989 nr. 70 om naturskadeforsikring

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.08.2004

Vår ref.:

 

Deres ref

Vår ref

Dato

200401293/KVO

24.06.2004

Høring - Forslag til endringer i lov 25. mars 1994 nr. 7 om sikring og erstatning for naturskader (Naturskadeloven) og lov 16. juni 1989 nr. 70 om naturskadeforsikring (Naturskade-forsikringsloven)

Landbruksdepartementet sender med dette ut et høringsnotat med forslag om enkelte endringer i de to ovennevnte lover. De viktigste endringene som foreslås er:

  1. Ansvaret for stormskader på skog overføres til alminnelig forsikring. Det foreslås imidlertid et ”katastrofetak” hvorover den statlige naturskadeordningen skal tre inn. Det er lagt inn to alternativer til et slikt tak – over et visst kronebeløp for samlet skadehendelse, eller en videreføring av ordningen med privat dekning inntil et visst tap i produksjonsnivå. Departementet ber om at høringsinstansene tar stilling til hvilket alternativ som er å foretrekke. For begge alternativer gjelder at uforsikrede skogeiere ikke gis erstatning fra den statlige naturskadeordningen.
  2. Ansvaret for naturskade på hageanlegg, gårdsplasser og tilførselsveier overføres til alminnelig forsikring, og knyttes til eksisterende forsikringer på bygninger mv. Størrelsen på hageanlegg og gårdsplass som skal dekkes av alminnelig forsikring foreslås i utgangspunktet satt til maksimalt 5 dekar, og lengden på vei til maksimalt 100 m.
  3. Den øvre beløpsbegrensningen for skadelidtes andel oppheves, slik at skadelidte får erstatning med 85 % av beregningsgrunnlaget for skade uansett hvor stor den er.
  4. Fristen for å melde fra om oppstått skade forlenges fra 1 til 3 måneder, samtidig som det gis anvisning på en strengere praksis når det gjelder oversittelse av fristen.

Vedlagt følger ett eksemplar av høringsnotatet og departementet ber om uttalelse fra høringsinstansene innen 30. august 2004. Vi beklager den korte høringsfristen, men dette er nødvendig da de foreslåtte lovendringer må samordnes med framleggelse av statsbudsjettet for 2005 i oktober måned.

Med hilsen

Ellen Hambro e.f.
ekspedisjonssjef

Knut Vorkinn
rådgiver