Høring - Utkast til forskrifter til ny lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom

Fastsatt 8. desember 2003 og endret 6. januar 2004.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.12.2003

Vår ref.:

 

Deres ref

Vår ref

Dato

2003/3092-/IAA

14.11.03

Høring - Utkast til forskrifter til ny lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom

Forslag til ny lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom ligger nå til behandling i Stortinget. Dersom loven vedtas, ønsker departementet at endringene skal tre i kraft fra årsskiftet.

Med sikte på slik ikrafttredelse fra årsskiftet, oversendes vedlagt

  • utkast til forskrift om konsesjonsfrihet for visse erverv av fast eiendom, og
  • forskrift om egenerklæring ved konsesjonsfrie erverv av fast eiendom

for eventuelle merknader. Utkastene bygger på lovforslaget slik det er fremmet for Stortinget. En ber om at eventuelle merknader oversendes Landbruksdepartementet innen 1. desember.

Med unntak av bestemmelser som er overflødige på grunn av forslag til lovendringer, inneholder forskrift om konsesjonsfrihet for visse erverv av fast eiendom de samme unntakene som i gjeldende forskrift, Forskrift om konsesjonsfrihet for visse erverv av fast eiendom m.v. og om saksbehandlingen i konsesjonssaker, gitt ved kgl.res. 28. juli 1978 i medhold av lov 31. mai 1974 nr. 19 (konsesjonsloven). Forslaget inneholder imidlertid endringer i strukturen i forskriften, og en egen bestemmelse om hva som er fulldyrka mark i henhold til lovforslaget § 4 første ledd nr. 4.

Forslaget til forskrift om egenerklæringer er utelukkende tilpassinger til lovforslaget som ligger til behandling i Stortinget.

Med hilsen

Inger Grette e.f.
avdelingsdirektør

Ingrid Aasen
seniorrådgiver

  • Finansdepartementet
  • Fylkesmennene
  • Gol kommune
  • Kommunaldepartementet
  • Kommunenes Sentralforbund
  • Radøy kommune
  • Statens landbruksforvaltning
  • Vega kommune

(Radøy, Vega og Gol kommuner er valgt ut i samråd med Kommunenes sentralforbund)