Historisk arkiv

Forskrift om innførsel og utførsel av levende bier, bisæd, biembryoner, biavlsprodukter og brukt bimateriell

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Landbruksdepartementet

Fastsatt av Landbruksdepartementet 21.02.2001 med hjemmel i lov 8. juni 1962 nr. 4 om dyrehelse (husdyrloven) §§ 3 og 8, jf. EØS-avtalens vedlegg I, Rdir. 92/65/EØF og Rdir. 92/118/EØF.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov