Historisk arkiv

Spesielle miljøtiltak i landbruket 1999

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Landbruksdepartementet

Årsrapport, 12. mai 2000

Årsrapport Spesielle miljøtiltak i landbruket 1999

Av 12.mai 2000. (B-813 M-0712B)

Spesielle miljøtiltak i landbruket

Les den som PDF


Publikasjonen kan bestilles fra Landbruksdepartementet,
E-post:postmottak@ld.dep.no
Telefax: 22 24 95 55
Telef.nr: 22 24 91 61

Denne rapporten inneholder statistikk for bruk av midler over ordningene Spesielle tiltak i landbrukets kulturlandskap, Investeringsstøtte for miljøtiltak, Miljøretta omlegging i erosjonsutsatte kornområder og Erosjonsforebyggende tiltak i 1999. Det gis også noe statistikk for årene 1998 og 1997.

Formålet med ordningen Spesielle tiltak i landbrukets kulturlandskap, STILK, er å fremme tiltak i landskapet og på freda og verneverdige bygninger ved vedlikehold, skjøtsel og istandsetting. Ordningen Miljøretta omlegging i erosjonsutsatte kornområder, MOMLE, skal stimulere til mer miljøvennlig planteproduksjon, med vekt på redusert jordtap, på kornarealer med stor erosjonsrisiko.

Formålet med ordningen Investeringsstøtte for miljøtiltak, IMT, er å verne jordbruksområder, hindre erosjon, arealavrenning og forurensing fra jordbruket og øke naturlig grønnstruktur i kulturlandskapet.

Tilskudd tilerosjonsforebyggende tiltak i landbruket går til fellesprosjekter med Norges Vassdrags- og Energiverk.

Vi håper at rapporten gir et innblikk i deler av miljøarbeidet i landbruket. Det tas sikte på å lage lignende rapporter for miljøvirkemidlene i landbruket i årene som kommer.