Historisk arkiv

Anker ikke nordsjødykkerdommen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeidsdepartementet

Regjeringen anker ikke dommen fra Strasbourg om å gi oppreisning til nordsjødykkerne. - Vi tar dommen til etterretning og vil innfri kravet om oppreisning dersom dommen blir stående, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.

Regjeringen anker ikke dommen fra Strasbourg om å gi oppreisning til nordsjødykkerne. - Vi tar dommen til etterretning og vil innfri kravet om oppreisning dersom dommen blir stående, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.  

Den norske staten er i dag felt for å ha brutt artikkel 8 i menneskerettskonvensjonen, som omhandler retten til privatliv. På de øvrige punktene i saken er staten enstemmig frikjent.

Sju tidligere nordsjødykkere hadde brakt saken inn for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Partene i saken har en tre måneders frist til å anmode om såkalt storkammerbehandling av saken. Staten anker ikke saken.

- Dommen kan få betydning for om lag 250 tidligere nordsjødykkere som vil få en oppreisning på 8000 euro. Dette kommer i tillegg til de 600 millionene som staten har gitt i kompensasjon til 260 nordsjødykkere tidligere, sier Eriksson.  

_________________

Fakta om dommen:

  • Syv tidligere nordsjødykkere har klaget Norge inn for den Europeiske Menneskerettsdomstol (EMD).
  • EMDs dom i saken forelå 5. desember 2013.
  • EMD legger i dommen til grunn, med fem mot to stemmer, at Norge overfor dykkerne har brutt EMK art. 8 om retten til privatliv. På de øvrige punktene i saken er staten enstemming frikjent.
  • Etter en helhetsvurdering legger EMD til grunn at staten i begynnelsen av pionerdykkerperioden burde ha iverksatt tiltak for at dykkerselskapene offentliggjorde sine dykkertabeller.
  • Dette kunne ha gjort det lettere for dykkerne å avdekke den potensielle risikoen ved bruk av raske dykkertabeller tidligere enn hva som faktisk skjedde.
  • Domstolen finner det ikke godtgjort at klagerne har krav på erstatning for økonomiske tap.
  • De syv klagerne tilkjennes en oppreisning på 8 000 euro hver.
  • Staten tar dommen til etterretning, og saken ankes ikke.

Les dommen her