Historisk arkiv

Foreslår å fortsette IKT-moderniseringen i NAV

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Regjeringen foreslår å fortsette moderniseringen av IKT i Arbeids- og velferdsforvaltningen.

Prosjekt 2 i moderniseringen av IKT i Arbeids- og velferdsforvaltningen, som Regjeringen nå foreslår å starte opp, har en kostnadsramme på 1 316 millioner kroner. Mer moderne IKT-systemer skal gi et bedre tilbud til brukerne og en mer effektiv forvaltning i NAV.

Foreldrepenger og engangsstønad

NAV skal få moderne digitale systemløsninger for foreldrepenger og engangsstønad. Det skal også utvikles avanserte løsninger der brukerne får anledning til å simulere forskjellig kombinasjoner av uttak av foreldre­penger. En vil også kunne endre fordelingen av uttak av foreldrepenger på en fleksibel måte innenfor de rammer regelverket setter. I de fleste tilfeller vil saksbehandlingen kunne skje automatisk med tilnærmet umiddelbart svar tilbake til bruker.

Klare forbedringer

– Økt digital kommunikasjon med NAV gjennom selvbetjening, tilpasset veiledning og elektronisk innsending av søknader gjør at brukerne vil oppleve klare forbedringer, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Første del av IKT-moderniseringen ble sluttført ved utgangen av 2015. Dette prosjektet har blant annet levert IKT-system for ny uføretrygd og en ny plattform for digitale selvbetjeningsløsninger i NAV.

Prosjekt 2

Prosjekt 2 skal blant annet levere en ny vedtaksløsning for ytelsesområder som i dag driftes på det gamle systemet Infotrygd. Prosjektet har vært gjennom ekstern kvalitetssikring og anbefalingene er tatt hensyn til i det prosjektet Regjeringen foreslår å starte opp.

Regjeringen fremmer nå en proposisjon til Stortinget om oppstart av Prosjekt 2. I statsbudsjettet er det bevilget 150 millioner kroner i 2016 til dette, forutsatt at Stortinget gir sin tilslutning.