Historisk arkiv

Ønsker bedre treffsikkerhet i bedriftshelsetjenesten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

– Jeg vil ha innspill om bedriftshelsetjenesten fungerer etter hensikten. Kan den drives mer effektivt, slik at vi på en best mulig måte kan møte et arbeidsliv i endring, sa arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie i sitt åpningsinnlegg på seminar om bedriftshelsetjenesteordningen (BHT) 5. juni.

Nett-tv Seminar om bedriftshelsetjenesteordningen

Se sendingen her

Se sendingen her

Hauglie mottok rapporten «Hva bør skje med BHT? – En fremtidsrettet bedriftshelse tjeneste med fokus på kjerneoppgaver» 25. mai. Departementet satte i 2017 ned en ekspertgruppe med mandat til å vurdere treffsikkerheten til bedriftshelsetjenesten (BHT). Gruppen ble bl.a. bedt om å foreslå flere modeller for en fremtidig organisering av BHT-tjenesten. Pål Molander, direktør ved Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), har ledet ekspertgruppen.  

Pål Molander står og snakker foran blå gardin.
Pål Molander, leder av ekspertgruppa og direktør i STAMI, presenterte ekspertgruppas rapport. Foto: ASD

BHT for fremtidens arbeidsliv

Hauglie fremhevet bedriftshelsetjenesten som et viktig virkemiddel i det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet og også partenes rolle i dette arbeidet over lang tid.

– Et arbeidsliv med høy produktivitet krever et godt arbeidsmiljø og arbeidstakere som trives på jobb, sa Hauglie. 

Anniken Hauglie står og snakker for forsamling, blå gardin i bakgrunnen.
– Kan bedriftshelsetjenesten drives mer effektivt, slik at vi på en best mulig måte kan møte et arbeidsliv i endring, sa arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie i sitt åpningsinnlegg på seminar om BHT 5. juni. Foto: ASD

Ekspertgruppen foreslår forskjellige modeller for bedriftshelsetjenesteordninger som et grunnlag for departementets videre arbeid med saken. Gruppen har belyst en for­sikringsbasert, en markedsbasert, en partsbasert og tre varianter av en lovbasert modell, i lys av norske forhold og behov.

Målet har vært å bidra til en enklere og mer effektiv og treffsikker innretning på bedriftshelsetjenesten uten at dette skal gå på bekostning av tjenestekvalitet og målet om at Norge skal opprettholde sin gode posisjon på den inter­nasjonale arbeidsmiljøfronten også i fremtiden. Ekspertgruppens hovedvurdering er at en lovbasert tilnærming står seg best opp mot norske forhold og behov.

Høring

Rapporten skal nå ut på høring.