Hva bør skje med BHT?

– En fremtidsrettet bedriftshelsetjeneste med fokus på kjerneoppgaver. Rapport fra en uavhengig ekspertgruppe.

I rapporten oppsummerer ekspertgruppen sine vurderinger av bedriftshelsetjenesteordningen (BHT) i Norge.

Til tross for at den norske bedriftshelsetjenesteordningen vurderes som en av de bedre ordningene internasjonalt, og hvor mye fungerer godt, er det slik ekspertgruppen ser det utfordringer særlig knyttet til innretning på deler av tjenestene og lav bevissthet på dette sett opp mot myndighetenes risikobaserte intensjon med ordningen. Denne lave bevisstheten synes å foreligge både i deler av bedriftshelsetjenesten og hos kundene, og kaller på tiltak som i sum skal bidra til mer målrettede og kostnadseffektive tjenester. Dette er svært viktig da den norske velferdsmodellen med rette legger opp til at arbeidslivet skal ta et stort ansvar på arbeidsmiljøområdet, og fordi gode arbeidsmiljøforhold er et norsk konkurransefortrinn i en stadig mer globalisert verden. 

Ekspertgruppen foreslår mulige modeller for en fremtidsrettet og revitalisert ordning. Det har vært et mål å bidra til en enklere og mer treffsikker innretning på bedriftshelsetjenesten, uten at dette skal gå på bekostning av tjenestekvalitet og et mål om at Norge skal opprettholde sin attraktive posisjon i den internasjonale arbeidsmiljøfronten i fremtiden. Ekspertgruppen har belyst en forsikringsbasert, en markedsbasert, en partsbasert og tre varianter av en lovbasert modell, i lys av norske forhold og behov.

Ekspertgruppen fremmer videre forslag om en særskilt ordning for små virksomheter. Ekspertgruppens vurderinger av modeller og varianter, supplert med forslag til overgripende tiltak, er vurdert i lys av å skape en mer treffsikker innretning på ordningen. Ekspertgruppens hovedvurdering er at en lovbasert tilnærming står seg best opp mot norske forhold og behov. Ekspertgruppen har søkt å belyse de ulike lovbaserte variantene ut fra både kvalitet, effektivitet og økonomiske forhold. 

Rapporten

Vedlegg til rapporten

Ekspertgruppen for bedriftshelsetjenesten

Les mer om ekspertgruppen for bedriftshelsetjenesten i Norge