Historisk arkiv

Styrker innsatsen for å få flere i arbeid og aktivitet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Regjeringen styrker innsatsen for å få flere i arbeid, og foreslår 1 000 nye tiltaksplasser, en ungdomssatsing på 30 millioner kroner, 60 millioner kroner til aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere og 13 millioner kroner til et hurtigspor inn i arbeidsmarkedet for flyktninger med etterspurt kompetanse.

– Regjeringen er opptatt av at budsjettet skal legge til rette for økt aktivitet og flere jobber, bedre velferd og en trygg hverdag for folk. De foreslåtte tiltakene vil bidra til dette, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Den foreslåtte økningen på 1 000 tiltaksplasser innebærer at Regjeringen øker innsatsen sammenlignet med Saldert budsjett 2016, og dermed opprettholder økningen fra Revidert nasjonalbudsjett 2016.

Tiltaksnivået for personer med nedsatt arbeidsevne videreføres.

Ungdom og innvandrere fra land utenfor EØS-området vil bli prioritert for tiltak i 2017. Videre prioriteres innsats mot personer som er blitt ledige på Sør- og Vestlandet.

Forsterket innsats overfor unge ledige

Regjeringen foreslår å styrke innsatsen overfor unge ledige med 30 millioner kroner. Ungdomssatsingen vil gjelde hele landet, men vil i første omgang bli særlig rettet mot fylkene på Sør- og Vestlandet som er hardest rammet av økende ledighet.

– Målet er å komme tidlig i gang med arbeidsrettet oppfølging, motivere til jobbsøking og rask overgang til arbeid eller utdanning. Det er viktig at unge unngår lange ledighetsperioder, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Innsatsen vil være rettet mot arbeidssøkere og personer med nedsatt arbeidsevne under 30 år, som etter åtte ukers ledighet ikke er i arbeid, utdanning eller annen aktivitet. Innsatsen erstatter dagens tre garantiordninger for ungdom. Den vil bestå av en forsterket oppfølging fra Arbeids- og velferdsetatens side og bruk av arbeidsmarkedstiltak.

Aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere

Regjeringen foreslår å innføre aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 år fra 1. januar 2017.

– Det er viktig å få spesielt unge ut av en passiv tilværelse og over i meningsfull aktivitet, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Formålet med en lovfestet aktivitetsplikt er å styrke den enkeltes muligheter for å komme i arbeid og bli selvforsørget.

Kommuner som allerede stiller slike vilkår, kan vise til gode resultater. Dette gjelder særlig for unge mottakere. Stønadsmottakere som ikke er i stand til å delta i en tilrettelagt aktivitet, eller som har tungtveiende grunner for å ikke delta, vil være unntatt.

Flyktninger raskere ut i jobb

Regjeringen foreslår å bevilge 13 millioner kroner til etablering av et hurtigspor inn i arbeidsmarkedet for flyktninger som har med seg en kompetanse som er etterspurt hos arbeidsgiverne. Regjeringen foreslår også 10 millioner kroner til Arbeids- og velferdsetaten for å gi yrkesveiledning i asylmottak.

– Regjeringen vil at flyktninger raskere skal komme i jobb og bli selvforsørget. God yrkesveiledning og rask integrering i arbeidslivet for dem som er kvalifisert er helt sentralt, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Sentrale elementer i hurtigsporet er tidlig kartlegging av kompetanse, yrkesveiledning og rask utplassering i arbeidslivet gjennom økt bruk av blant annet lønnstilskudd i kombinasjon med norskopplæring.