Historisk arkiv

Flere med psykiske helseproblemer skal få jobbhjelp

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Regjeringen foreslår å styrke innsatsen knyttet til Individuell jobbstøtte (IPS) slik at flere personer med psykiske helseproblemer får hjelp til å komme i jobb.

– En viktig prioritering i dette budsjettet er å få flere i jobb. Individuell jobbstøtte er et tiltak som vi vet har positiv effekt. Nå styrker vi innsatsen slik at flere får hjelp på denne måten, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.  

Arbeids- og velferdsetaten får økte muligheter til å utføre oppfølgingstjenester i egenregi. Det gjør det blant annet mulig å øke etatens innsats for personer med psykiske helseproblemer gjennom individuell jobbstøtte (IPS). Dette er en metodikk særlig utviklet for personer med psykiske lidelser der målet er å få personen så raskt som mulig ut i jobb på en ordinær arbeidsplass med tett oppfølging. 

– Forslaget innebærer at det vil være økonomisk rom for etaten til å videreføre eksisterende IPS-tiltak og i tillegg etablere nye IPS-tiltak, sier statsråden.  

I statsbudsjettet for 2017 ble det vedtatt en fullmakt som gir anledning til å omdisponere inntil 100 millioner kroner for å muliggjøre en styrking av oppfølgingstjenester i Arbeids- og velferdsetatens egen regi. For blant annet å styrke satsingen på IPS-tiltak, foreslår regjeringen å øke denne fullmakten med ytterligere 100 millioner kroner, til totalt 200 millioner kroner i 2018. 

Styrkingen av oppfølgingstjenestene i Arbeids- og velferdsetatens egen regi er i tråd med NAV-meldingen. Her ble det drøftet om etaten bør gis økt fleksibilitet til i større grad å kunne velge om tjenester til brukerne skal tilbys av NAV eller bli kjøpt fra andre aktører. 

Fakta om Individuell jobbstøtte (IPS)

Internasjonal forskning har vist at Individuell jobbstøtte (IPS) har en dokumentert effekt.

Metoden «Indivdual Placement and Support» (IPS) er basert på at personer med psykiske helseproblemer kommer seg raskest mulig ut i arbeid med bistand fra en jobbspesialist, og får psykisk behandling parallelt med bistanden knyttet til arbeid. Metoden legger vekt på arbeid tidlig i utrednings- og behandlingsprosessen.