Historisk arkiv

Lettere tilgang på hjelpemidler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

– Personer med nedsatt funksjonsevne må i større grad få mulighet til å delta i arbeid, utdanning og dagligliv. Regjeringen vil gjøre det lettere å få tilgang på hjelpemidler, og styrker nå flere ordninger med totalt 15,3 millioner kroner, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Her er endringene:

Servicehund

Servicehunder er trent til å bistå med praktiske gjøremål for personer med nedsatt funksjonsevne.I perioden 2013–2016 er det gjennomført forsøk med stønad til servicehund. Forsøket er evaluert i 2016. Resultatet viser at brukeren blir mer selvhjulpen og bidrar til å redusere behovet for kommunale tjenester. Regjeringen foreslår derfor at ordningen blir etablert som en permanent, rammestyrt ordning, og vil bevilge i alt 5,8 millioner kroner. Ordningen forvaltes av Arbeids- og velferdsetaten. 

– Evalueringen viser at de brukerne som har fått servicehund har fått god hjelp av hunden, og at det har bidratt til økt livskvalitet og trygghet, sier Hauglie.

Parykk

Barn og unge skal sikres rett til gode parykker i overgangen mellom skole/studie og arbeid. Dette er et tiltak for å hindre isolasjon for denne gruppen og sikre overgang til arbeidslivet.

For barn under 18 år er dekningen av utgifter gjennom folketrygden bedre enn for personer over 18. Regjeringen vil nå gi samme støtten til personer under 30 år.

Regjeringen foreslår å bruke 6,4 millioner kroner ekstra til dette formålet.

Lese- og sekretærhjelp

Blinde og svaksynte med ingen eller så liten synsevne at vedkommende ikke er i stand til å lese og/eller skrive kan i dag få stønad til lese- og sekretærhjelp. I dag er stønaden begrenset til maksimalt 20 timer årlig til gjøremål i dagliglivet. Regjeringen foreslår å bevilge 1,6 millioner kroner mer til ordningen. 

– Med vårt forslag dobles antall timer. Utvidelsen gjør at flere får dekket sitt reelle behov for hjelp i dagliglivet, fastslår statsråden.

Taleflythjelpemidler

Fra 2007 til 2015 har det vært en forsøksordning med stønad til taleflythjelpemidler i folketrygden. Dette er et hjelpemiddel som kan gi personer som har vansker med stamming bedre taleflyt. Forsøket er evaluert og viser gode effekter for brukerne av hjelpemidlet. Regjeringen foreslår å innføre dette tiltaket som en permanent ordning i folketrygden, og vil styrke bevilgningen med 1,5 millioner kroner årlig. 

– Jeg er glad for at hjelpemidlet nå blir en rettighet i folketrygden, sier Anniken Hauglie.