Historisk arkiv

Endringer i grunnstønadsordningen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Merutgiftene ved glutenfri diett er betydelig lavere enn dagens stønadsnivå. Regjeringen foreslår derfor å redusere satsen for grunnstønad til glutenfritt kosthold for personer med cøliaki. For personer med non-cøliaki glutenintoleranse faller stønaden bort. Samtidig foreslås det enkelte utvidelser av grunnstønaden.

Grunnstønad til fordyret kosthold ved glutenfri diett for personer med cøliaki gis i dag med sats 4, som fra 2019 er foreslått til 24 252 kroner per år. Siden nivået på denne satsen ble satt for nesten 20 år siden, har glutenfrie produkter blitt mer tilgjengelige og prisene har falt. Nye beregninger viser at den årlige ekstrakostnaden til glutenfritt kosthold i snitt er på 7 860 kroner. Det gir grunnlag for å redusere satsen for grunnstønad til personer som har ekstrautgifter til glutenfritt kosthold som følge av cøliaki. Stønaden reduseres til sats 1, som fra 2019 er foreslått til 8 232 kroner per år. Endringen iverksettes 1. mars 2019.

– Den reelle ekstrakostnaden forbundet med et glutenfritt kosthold er betydelig lavere enn stønaden som gis i dag. Det er da riktig å justere satsen, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Samtidig endres praksis slik at grunnstønad til personer med non-cøliaki glutenintoleranse opphører. Gjeldende praksis har vært at personer med non-cøliaki glutenintoleranse har vært ansett for å oppfylle vilkårene for grunnstønad til fordyret kosthold. Medisinske fagmiljøer mener at non-cøliaki glutenintoleranse ikke kan anses som en sykdom som er vitenskapelig basert og alminnelig anerkjent, noe som er en forutsetning for å få grunnstønad til fordyret kosthold etter folketrygdloven § 6-3.

– Jeg mener man må kunne dokumentere en lidelse som er medisinsk anerkjent for å få denne stønaden fra Nav, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Endringene i grunnstønad til glutenfritt kosthold innebærer innsparinger i bevilgningen til grunnstønad på til sammen 410 millioner kroner i 2019.

Regjeringen foreslår også enkelte utvidelser i grunnstønaden. Endringene gjelder stønad til ekstrautgifter til slitasje på klær, sengetøy med mer for personer med hyperkinetiske forstyrrelser (ADHD, hyperaktivitet mv.) og for personer med psoriasis og atopisk eksem. Endringene er ventet å gi merutgifter i grunnstønadsordningen på 17 millioner kroner i 2019.