Historisk arkiv

Sikrer brukerne bedre med nye digitale løsninger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Regjeringen fortsetter moderniseringen av Arbeids- og velferdsetaten, og setter av 423 millioner kroner i 2019 til nye IKT-løsninger. Statens pensjonskasse styrkes med 50 millioner kroner til utvikling av nye digitale løsninger.

Arbeids- og velferdsetaten

Regjeringen legger til rette for at Arbeids- og velferdsetaten kan fortsette å modernisere IKT-løsningene i 2019. Det foreslås en bevilgning på 423 millioner kroner til Prosjekt 3 i IKT-moderniseringsprogrammet.

– Dette vil gi brukerne gode selvbetjeningsløsninger, bedre innsyn i egen sak og en mer tilgjengelig og enklere kommunikasjon med NAV, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Moderniseringsprogrammet er et nødvendig tiltak for å skifte ut svært gamle systemer som ikke tilfredsstiller dagens krav til brukervennlige tjenester, effektiv forvaltning og nødvendig informasjonssikkerhet. Nye IKT-systemer vil også gi kortere saksbehandlingstid og økt kvalitet i forvaltningen av sentrale velferdsordninger.

Moderne IKT-systemer bidrar også til å frigjøre ressurser som kan benyttes til bedre oppfølging av de som trenger bistand til å komme i arbeid.

Statens Pensjonskasse

Stortinget har nylig vedtatt nye regler for hvordan ytelser fra Statens pensjonskasse skal tilpasses alderspensjon fra folketrygden. De nye samordningsreglene trer i kraft fra 2021 når årskullet født i 1954 fyller 67 år.

Statens pensjonskasse må fortsette arbeidet med de administrative forberedelser slik at de kan forvalte det nye regelverket på en effektiv og korrekt måte. For å sikre ansatte i staten korrekte ytelser, foreslår regjeringen å bevilge 50 millioner kroner slik at Statens pensjonskasse kan utvikle nye digitale løsninger.