Historisk arkiv

TBU: Hovedpunkter fra rapporten etter inntektsoppgjørene 2018

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) la fram en foreløpig utgave av sin hovedrapport foran årets hovedoppgjør 26. februar og en endelig utgave 26. mars, jf. NOU 2018: 8. I denne rapporten gis en oversikt over hovedtrekkene så langt i årets hovedoppgjør.

Rapporten finner du her: 

Hovedpunkter i rapporten

Utvalget har oppsummert sentralt avtalte tillegg i en del forhandlingsområder målt som bidrag til årslønnsveksten. I tillegg til overheng og avtalte tillegg gjengitt nedenfor, kommer bidrag fra lønnsglidningen gjennom 2018. Betydningen av disse elementene varierer mellom områdene, jf. vedleggstabell.

Ved hovedoppgjøret i 2018 anslo NHO, i forståelse med LO, årslønnsveksten i industrien samlet i NHO-området til 2,8 prosent i 2018.

For industriarbeidere i NHO-bedrifter er lønnsoverhenget til 2018 1,1 prosent. Sammen med tarifftilleggene bidrar dette til årslønnsveksten fra 2017 til 2018 med 1,6 prosentpoeng.

For Virke-bedrifter i varehandel er overhenget til 2018 0,8 prosent. Sammen med garantitilleggene og tarifftilleggene bidrar dette til årslønnsveksten fra 2017 til 2018 med 1,4 prosentpoeng.

I staten er overhenget til 2018 0,7 prosent. Sammen med tarifftilleggene bidrar dette til årslønnsveksten fra 2017 til 2018 med 2,5 prosentpoeng.

For ansatte med hovedsakelig sentral lønnsdannelse i KS-området er overhenget til 2018 1,5 prosent. Sammen med tarifftilleggene bidrar dette til årslønnsveksten fra 2017 til 2018 med 2,6 prosentpoeng.

I Spekter-bedrifter eksklusive helseforetakene er overhenget til 2018 0,6 prosent. Sammen med tarifftilleggene bidrar dette til årslønnsveksten fra 2017 til 2018 med 2,7 prosentpoeng.

I helseforetakene er overhenget til 2018 0,9 prosent. Sammen med sentrale og lokale tillegg bidrar dette til årslønnsveksten fra 2017 til 2018 med 2,7 prosentpoeng.

For ansatte i finanstjenester er overhenget til 2018 1,0 prosent. Sammen med tarifftilleggene bidrar dette til årslønnsveksten fra 2017 til 2018 med 1,7 prosentpoeng.

I mekling ble LO og NHO enige om forbedringer i dagens AFP-ordning knyttet til treårsregelen. Det ble avtalt et eget slitertillegg for dem som innvilges AFP i sluttvederlagsordningens virkeområde og går av ved 62, 63 og 64 års alder og er uten arbeidsinntekt. Sluttvederlagsfondet benyttes til å finansiere denne sliterordningen. I tillegg ble det avtalt en felles utredning om mulig omlegging av dagens AFP-ordning i privat sektor. Regjeringen er innstilt på å bidra i utredningen.

Kontaktperson

Kontaktperson for ytterligere opplysninger:
Utvalgets leder Ådne Cappelen, Statistisk sentralbyrå
Tlf. 21 09 48 08/488 82 950
E-post: adne.cappelen@ssb.no

Årslønnsvekst fra året før i prosent dekomponert1 i overheng, tarifftillegg og lønnsglidning

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Gj.sn.

2013-174

Industriarbeidere i NHO-bedrifter:

 

 

 

 

 

 

 

Årslønnsvekst

3,5

3,0

2,5

2,0

2,6

 

 

Herav:

 

 

 

 

 

 

 

- Overheng

1,2

1,2

1,0

1,0

1,1

1,1

 

- Tarifftillegg

0,4

0,7

0,2

0,4

0,4

0,5

 

- Lønnsglidning

1,9

1,1

1,3

0,6

1,1

 

1,2

Industrifunksjonærer i NHO-bedrifter:

 

 

 

 

 

 

 

Årslønnsvekst

4,3

3,2

2,5

2,2

2,7

 

 

Herav:

 

 

 

 

 

 

 

- Overheng

2,1

1,4

1,3

1,5

1,1

1,4

 

- Lønnsglidning

2,2

1,8

1,2

0,7

1,6

 

1,5

Virke-bedrifter i varehandel:

 

 

 

 

 

 

 

Årslønnsvekst

4,0

3,5

3,3

2,5

3,1

 

 

Herav:

 

 

 

 

 

 

 

- Overheng

0,7

1,0

1,0

0,7

0,9

0,8

 

- Tarifftillegg

1,1

0,5

0,4

0,2

0,0

0,1

 

- Garantitillegg

0,2

0,6

0,4

0,5

0,5

0,5

 

- Lønnsglidning

2,0

1,4

1,5

1,1

1,7

 

1,5

Finanstjenester:

 

 

 

 

 

 

 

Årslønnsvekst

6,1

3,2

4,3

2,5

3,8

 

 

Herav:

 

 

 

 

 

 

 

- Overheng

1,1

1,3

1,1

1,1

0,9

1,0

 

- Tarifftillegg

0,4

1,0

0,4

0,2

0,5

0,7

 

- Lønnsglidning

4,6

0,9

2,8

1,2

2,4

 

2,4

Statsansatte:

 

 

 

 

 

 

 

Årslønnsvekst

3,5

3,4

2,8

2,4

2,3

 

 

Herav:

 

 

 

 

 

 

 

- Overheng

2,2

0,8

2,0

0,4

1,5

0,7

 

- Tarifftillegg

0,7

2,0

0,1

1,6

0,5

1,8

 

- Lønnsglidning

0,6

0,5

0,7

0,4

0,3

 

0,5

Kommuneansatte2:

 

 

 

 

 

 

 

Årslønnsvekst

3,7

3,22

3,32

2,5

2,5

 

 

Herav:

 

 

 

 

 

 

 

- Overheng

2,4

0,6

1,8

0,7

0,9

1,4

 

- Tarifftillegg

0,7

2,1

0,9

1,4

1,2

1,0

 

- Lønnsglidning

0,6 

0,6

0,6

0,4

0,4

 

0,5

Undervisningsansatte i kommunene:

 

 

 

 

 

 

 

Årslønnsvekst

3,2

2,32

3,92

2,5

2,3

 

 

Herav:

 

 

 

 

 

 

 

- Overheng

2,5

0,3

2,6

0,6

0,9

1,3

 

- Tarifftillegg

0,6

2,0

1,0

1,5

1,3

1,2

 

- Lønnsglidning

0,1

0

0,3

0,4

0,1

 

0,2

Kommuneansatte eksklusiv undervisningsansatte:

 

 

 

 

 

 

 

Årslønnsvekst

3,9

3,72

3,22

2,5

2,6

 

 

Herav:

 

 

 

 

 

 

 

- Overheng

2,3

0,6

1,6

0,7

0,9

1,4

 

- Tarifftillegg

0,7

2,1

1,1

1,5

1,1

1,0

 

- Lønnsglidning

0,9

1,0

0,5

0,3

0,6

 

0,7

Spekter, helseforetakene:

 

 

 

 

 

 

 

Årslønnsvekst

3,8

3,4

2,7

2,03

3,63

 

 

Herav:

 

 

 

 

 

 

 

- Overheng

1,0

0,7

1,2

0,4

1,6

0,9

 

- Tarifftillegg

2,3

2,5

1,4

1,53

1,1

1,8

 

- Lønnsglidning

 0,5 

0,2

0,1

0,1

0,93

 

0,4

Spekter, øvrige virksomheter:

 

 

 

 

 

 

 

Årslønnsvekst

3,6

3,3

2,7

2,4

2,4

 

 

Herav:

 

 

 

 

 

 

 

- Overheng

1,2

0,8

0,8

0,6

0,6

0,6

 

- Tarifftillegg

2,2

2,4

1,8

1,7

1,7

2,1

 

- Lønnsglidning

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

 

0,1

1. Pga. strukturendringer eller avrunding vil ikke alltid summen av tarifftillegg, overheng og glidning summere seg til det tallet som er oppgitt som samlet årslønnsvekst.

2. Kommuneansatte omfatter også undervisningsansatte. For ansatte i konflikt i 2014 ble virkningstidspunkter forskjøvet. Dette trakk årslønnsvekstanslaget i 2014 ned med 0,2 prosentpoeng i hele kommunesektoren og med 0,9 prosentpoeng for undervisningsansatte. Konflikten har trukket opp årslønnsveksten i 2015 for kommuneansatte med 0,2 prosentpoeng og for undervisningsansatte med 0,9 prosentpoeng. For øvrige ansatte er ikke årslønnsveksten i 2015 påvirket.

3. For ansatte i konflikt i 2016 ble virkningstidspunktet forskjøvet. Dette trakk ned årslønnsvekstanslaget i 2016 med 0,4 prosentpoeng og trakk opp anslaget i 2017 med 0,4 prosentpoeng. Deler av lønnsoppgjøret i 2016 ble også først utbetalt i 2017, noe som ytterligere trakk ned årslønnsvekstanslaget i 2016 og ytterligere trakk opp anslaget i 2017. Strukturendringer trakk i samme retning.

4. I gjennomsnittet inngår tall som er beregnet på forskjellig grunnlag som en følge av innføringen av A-ordningen. Geometrisk gjennomsnitt.

Kilder: Statistisk sentralbyrå, KS, Spekter, NHO og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.