Historisk arkiv

Legger om AAP-reglene for unge under 25 år

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Regjeringen foreslår å redusere minsteytelsen for nye mottakere av arbeidsavklaringspenger under 25 år, og bruke det innsparte beløpet til å styrke oppfølgingen av unge som mottar arbeidsavklaringspenger.

På grunn av liten eller ingen arbeidserfaring mottar de fleste unge minsteytelsen i arbeidsavklaringspenger. Dagens nivå på minsteytelsen gir unge mellom 18 og 25 år en vesentlig høyere inntekt enn i sammenlignbare ordninger som stønaden i kvalifiseringsprogrammet og introduksjonsprogrammet for denne gruppen. Analyser fra sysselsettingsutvalget viser også at unge på trygd har en vesentlig høyere inntekt enn sine jevnaldrende.

– Vi ønsker å harmonisere minsteytelsen i AAP-ordningen for unge under 25 år med ytelsene i kvalifiseringsprogrammet og introduksjonsprogrammet, og i stedet satse på en betydelig tettere oppfølging av de unge, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Regjeringen foreslår derfor å redusere minsteytelsen i arbeidsavklaringspenger fra 2G til 2/3 av 2G for nye mottakere under 25 år. Dette er samme nivå som ytelsen for unge i kvalifiseringsprogrammet og introduksjonsprogrammet. Endringen skal gjelde fra 1. februar 2020, og berører ikke de som allerede er inne i ordningen.

Regjeringen foreslår fra samme tidspunkt at muligheten for å få ung ufør-tillegget skal forbeholdes personer som mottar uføretrygd, det vil si at man ikke lenger skal kunne få det mens man mottar arbeidsavklaringspenger.

– Dette vil bidra til å vri fokus fra varig sykdom til mulighetene for bedring av arbeidsevnen, sier arbeids- og sosialministeren. 

Samtidig ønsker regjeringen å styrke oppfølgingen av unge mottakere av arbeidsavklarings­penger.

– Vi vet at tett, god og treffsikker oppfølging er særlig viktig for å kunne bedre de unges arbeidsevne og hjelpe dem inn i arbeid eller utdanning, sier Hauglie.

Reduksjon av minsteytelsen og endringen i reglene for ung ufør-tillegget vil til sammen gi en innsparing på 119 millioner kroner i 2020. Regjeringen foreslår å styrke Arbeids- og velferdsetaten med et tilsvarende beløp for å styrke oppfølgings­innsatsen overfor denne gruppen.