Historisk arkiv

Enighet om rettstilstanden etter 2012

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Utvalget som gransker EØS-saken støtter NAVs juridiske vurdering fra høsten 2019 og mener samtidig at praksis før 2012 bør gjennomgås.

Nett-tv Granskingsutvalget overrekker delutredning

Se sendingen her

Se sendingen her

Granskingsutvalget skal gjøre en fullstendig gjennomgang av feilpraktiseringen av adgangen til å motta sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger ved opphold i et annet EØS-land. Utvalget overleverte onsdag 4. mars en delutredning med en grundig vurdering av det juridiske grunnlaget i saken. 

Et enstemmig granskingsutvalg støtter hovedtrekkene i NAVs juridiske vurdering høsten 2019. Utvalget slår fast at EUs trygdeforordning ikke gir anledning til å avslå krav om kontantytelser utelukkende fordi en bruker oppholder seg i et annet EØS-land.

Riktig å trekke i nødbremsen

– Hovedkonklusjonen er i tråd med det myndighetene har lagt til grunn for det pågående oppryddingsarbeidet. Det var riktig å trekke i nødbremsen i fjor høst, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen og legger til:

– Navs opprydding fortsetter, tilbakebetalingene og tilbud om fri rettshjelp til dem som er berørt av feilen fortsetter. Å ivareta de berørte er det aller viktigste i denne saken.

Praksis før 2012

Utvalget har konkludert med at praksis før 2012 må gjennomgås, siden krav om opphold i Norge er en restriksjon på den grunnleggende retten til fri bevegelighet for arbeidstakere og på etableringsretten. Det innebærer at det kan foreligge feilaktige domfellelser og uriktige tilbakebetalingskrav også før 2012.

– Utvalget mener det er nødvendig å se på praksis før 2012. Det vil vi gjøre, men hvordan vi skal gjøre dette, må vi nå vurdere. Jeg registrerer at flertallet i utvalget ikke konkluderer i synet på hvilke grupper det i så fall vil gjelde, sier statsråden. 

Avklaring

– I lys av blant annet dissensen i utvalget, vil det være hensiktsmessig med rettslig avklaring. Dette kan skje for eksempel ved behandling av saker som Gjenopptakelseskommisjonen nå vurderer eller andre saker som er til behandling i domstolene. Det er grunn til å tro at EFTA-domstolen vil bli spurt som del i en slik prosess, sier statsråden.

Det er ventet at utvalgets endelige rapport er klar i juni 2020.

Delutredning

Les utvalgets delutredning: