Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett

Midlertidige ordninger forlenges

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Regjeringen forlenger ordningen med dagpenger, arbeidsavklaringspenger og fritak fra lønnsplikt under permittering ut oktober.

  • Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett at de som nærmer seg maksperioden for dagpenger kan få beholde stønaden ut oktober. 
  • Regjeringen foreslår at permitterende arbeidsgiver som nærmer seg maksimal periode med fritak for lønnsplikt, får fritaksperioden forlenget ut oktober. 
  • Regjeringen foreslår å forlenge stønadsperioden for de som mottar arbeidsavklaringspenger i perioden som arbeidssøker ut oktober.  

Forlenget dagpengeperiode

Koronapandemien og tiltak mot smitte har ført til kraftig økning i arbeidsledigheten. Siden 12. mars har over 430 000 personer søkt om dagpenger, og nesten 90 prosent av disse skyldes permitteringer. Flere av dagpengemottakerne nærmer seg nå maksgrensen for mottak av ytelsen, som er på 52 eller 104 uker, avhengig av dagpengegrunnlaget. Regjeringen har allerede forlenget dagpengeperioden ut juni. Nå foreslår de en ytterligere forlengelse ut oktober.

– Usikkerheten i arbeidsmarkedet er stor, og de som allerede er i ferd med å gå ut maksperioden på dagpenger risikerer å møte unormalt høy ledighet og tøff konkurranse om jobbene. Nå utvider vi dagpengeperioden ut oktober, slik at de som har brukt opp sine dagpengerettigheter likevel skal kunne motta ytelsen i denne vanskelige perioden, sier Røe Isaksen. 

Forlenget fritak fra lønnsplikt

Parallelt med dette utvider også regjeringen perioden permitterende arbeidsgiver har fritak fra lønnsplikt til ut oktober. Også denne perioden var fra før forlenget ut juni. Maksimal fritaksperiode er i utgangspunktet 26 uker i løpet av en 18-månedersperiode. I denne perioden kan permitterte motta dagpenger. Etter fritaksperioden gjeninntrer arbeidsgivers lønnsplikt. Hvis det fortsatt er mangel på arbeid, må den permitterte sies opp for å ha rett til dagpenger.

– Forlengelsen av fritaksperioden innebærer at regningen for permitteringsperioden til og med oktober plukkes opp av staten, og ikke av bedriftene. Dette gjelder selv om den opprinnelige maksperioden på 26 uker er brukt opp. Dette vil bidra til å hjelpe bedrifter gjennom en vanskelig periode,  forklarer statsråden.

Forlenget periode med  arbeidsavklaringspenger

Regjeringen foreslår videre å forlenge stønadsperioden for de som mottar arbeidsavklaringspenger i perioden som arbeidssøker.

Personer på AAP kan i dag fortsette å motta arbeidsavklaringspenger i inntil seks måneder i perioden som arbeidssøker. I denne ekstraordinære situasjonen kan det bli utfordrende for denne gruppen å skaffe arbeid innenfor stønadsperioden på seks måneder. For å ta hensyn til dette, får mottakere av arbeidsavklaringspenger som per 29. februar 2020 hadde mindre enn fire måneder igjen av stønadsperioden etter folketrygdloven § 11-17, forlenget stønadsperioden fram til og med 31.10. 2020.

– Vi vil i tillegg fortløpende vurdere flere tiltak når vi ser hvordan den usikre situasjonen utvikler seg, sier Røe Isaksen.