Historisk arkiv

Vil straffe lønnstyveri med opptil seks års fengsel og forby kontant lønn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Regjeringen foreslår en rekke nye tiltak mot arbeidslivskriminalitet, blant annet å innføre en straffebestemmelse for lønnstyveri, forby kontant lønnsutbetaling og å skjerpe strafferammene for arbeidslivskriminalitet. I tillegg foreslås å etablere en godkjenningsordning for virksomheter som utfører bilpleie, dekkskift og lignende.

Forslagene følger opp tiltak i regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet og legges frem i en lovproposisjon for Stortinget 9. april 2021.

– Vi trenger sterkere virkemidler for å slå ned på arbeidslivskriminalitet. Forslagene vil kunne gi oss nye verktøy i kampen mot useriøse aktører, samtidig som de også tydelig signaliserer hvor skadelig grov arbeidslivskriminalitet er, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Lønnstyveri gjøres straffbart, og strafferammene skjerpes

Lønnstyveri brukes om situasjoner hvor arbeidsgiver på en eller annen måte beriker seg av arbeidstakers lønn eller annen godtgjørelse. Det er vanskelig å anslå omfanget av lønnstyveri. Arbeidstilsynet opplyser at de blant annet har avdekket tilfeller av "doble kontraktsett" for å skjule at det ikke betales allmenngjort lønn. De opplyser også om tilfeller av "pay-back", det vil si at arbeidstaker får utbetalt korrekt lønn, men hvor deler av lønnen deretter betales tilbake til arbeidsgiver.

– Det er helt uakseptabelt at noen useriøse arbeidsgivere unnlater å gi de ansatte den lønnen de har krav på. En egen straffebestemmelse for lønnstyveri og strengere straffer for arbeidslivskriminalitet vil gjøre det enklere å slå ned på slik uredelig oppførsel, sier Røe Isaksen.

I lovproposisjonen foreslår regjeringen å innføre en egen straffebestemmelse for lønnstyveri, med en øvre strafferamme på 6 års fengsel. For å markere alvor og prioritet, og i tråd med mottatte høringssvar, foreslås det at bestemmelsen tas inn i straffeloven.

Det foreslås samtidig å høyne strafferammen for alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven fra 3 til 5 år.

Forbyr lønn i kontanter

Regjeringen fremmer også lovforslag om at lønn skal betales til arbeidstakers konto via bank. Forslaget vil innebære at det i utgangspunktet vil være forbud mot å utbetale lønn i kontanter. 

– Vi registrerer at noen arbeidsgivere bevisst velger å betale lønn i kontanter for å slippe skatter og avgifter. Dette påvirker ikke den rapporteringsplikten som allerede er for all inntekt og alle arbeidstakere, kun måten lønnen betales ut på. I Norge ønsker vi et seriøst og sikkert arbeidsliv. Med dette forslaget sikrer vi den enkelte arbeidstakers rettigheter, samtidig som vi motvirker svart arbeid, sier statsråden.

Godkjenningsordning for bilvask og dekkskift/dekkhotell

Regjeringen foreslår også en lovendring som gir departementet hjemmel til å etablere en godkjenningsordning for virksomheter som utfører manuell bilvask og dekkskift/dekkhotell.

– Bilvaskbransjens utfordringer med useriøse arbeidsforhold, brudd på arbeidsmiljøloven og svart omsetning, gjør at det er god grunn til å innføre en godkjenningsordning. En godkjenningsordning vil styrke arbeidstakernes arbeidsforhold, gjøre det lettere for kunder å velge seriøse leverandører og bidra til at myndighetene får oversikt over de ulike aktørene, sier arbeids- og sosialministeren.

(1) Lønnstyveri:

  • Det foreslås en ny bestemmelse i straffeloven om straff for såkalt «lønnstyveri». Arbeidsgivere som bevisst og for egen eller andres vinning unnlater å betale (avtalt eller lovbestemt) lønn eller annen godtgjørelse vil etter forslaget kunne straffes med bot eller fengsel inntil 2 år, eller inntil 6 år ved «grovt lønnstyveri». Foruten «rene» lønnstyverisituasjoner, vil forslaget også ramme såkalte  «payback-tilfeller» der arbeidsgiver først utbetaler korrekt lønn, men senere krever at arbeidstaker skal tilbakebetale deler av lønnen samt situasjoner hvor arbeidsgiver formelt permitterer arbeidstakere, men lar dem fortsette å jobbe gratis i «permitteringsperioden» (mens de mottar dagpenger).
  • Det foreslås å øke strafferammen i arbeidsmiljølovens alminnelige straffebestemmelse (fra 3 til 5 års fengsel). Formålet er å signalisere at alvorlig arbeidsmiljø- og arbeidslivskriminalitet bør straffes strengere enn i dag.
  • Det foreslås å innføre en straffebestemmelse i lov om obligatorisk tjenestepensjon som rammer arbeidsgivere som ikke oppfyller plikten til å opprette og betale innskudd til tjenestepensjon for sine ansatte. Strafferammen er fengsel inntil 2 år.
  • Det foreslås å klargjøre i allmenngjøringsloven at Arbeidstilsynet kan gi pålegg om at arbeidsgivere faktisk utbetaler forskriftsfestet minstelønn (på områder som er omfattet av en allmenngjort tariffavtale).

(2) Lønn via bank

  • Det foreslås å ta inn en bestemmelse i arbeidsmiljøloven om at lønn skal betales via bank. Forslaget vil innebære at det som klar hovedregel vil være forbud mot å utbetale lønn i kontanter. Forslaget innebærer også at Arbeidstilsynet skal kunne håndheve det nye lovkravet.
  • Formålet med forslaget er å redusere handlingsrommet for de som profitterer på arbeidslivskriminalitet, redusere omfanget av svart arbeid og sikre at arbeidstakere får større sikkerhet for sine trygderettigheter. I proposisjonen vises det til at det vil kunne være noen situasjoner hvor det er umulig eller svært byrdefullt for arbeidstaker eller arbeidsgiver å gjennomføre lønnsutbetaling via bank, typisk fordi arbeidstaker av en eller annen grunn ikke får åpnet eller tilgang til bankkonto. Det er derfor åpnet opp for unntak i slike helt spesielle situasjoner.

(3) Godkjenningsordning for bilpleie, dekk/hjulskift og lignende

  • Det foreslås å fastsette en lovhjemmel for innføring av en godkjenningsordning for virksomheter som tilbyr tjenester i forbindelse med bilpleie, dekk/hjulskift og lignende.