Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2022

Styrker og moderniserer NAV

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Selv med gode utsikter på arbeidsmarkedet og en positiv vaksinesituasjon vil ettervirkningene av koronapandemien prege driften av NAV også i 2022. Regjeringen foreslår derfor en ettårig økning på 75 millioner kroner. I tillegg foreslås en økning på 50 millioner kroner for å bidra til en øvrig styrking av etaten, og 316 millioner kroner til å fortsette IKT-moderniseringen i NAV.

– De ansatte i NAV skal bruke mest mulig av tiden sin på å følge opp folk som trenger deres hjelp. Vi må legge til rette for at møtet med NAV er så enkelt og brukervennlig som mulig. Satsingen på IKT bidrar til automatisering som gir mindre bruk av tid på manuell saksbehandling av enkle søknader. Samtidig foreslår regjeringen å styrke etatens driftsbudsjett for å gjøre det lettere for NAV å håndtere ettervirkningene av koronapandemien, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Regjeringen foreslår å bruke 316 millioner kroner til modernisering av IKT-systemene i NAV. Den vesentligste delen av midlene går til det fjerde prosjektet i IKT-moderniseringen, som skal gjøre det mulig å tilby nye og gode tjenester til både arbeidsgivere og personbrukere knyttet til blant annet dagpenger, arbeidsavklaringspenger og de arbeidsrettede tjenestene. Bevilgningen går også til den avsluttende fasen av det tredje prosjektet, hvor det utvikles nye løsninger for blant annet sykepenger, pleiepenger og omsorgspenger.