Historisk arkiv

Utvidet rett til sykepenger og omsorgspenger forlenges

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Perioden med utvidet rett til sykepenger og omsorgspenger ved fravær på grunn av eller mistanke om koronasmitte forlenges.

I løpet av sommeren og høsten har karantenereglene blitt lempet på som følge av at store deler av befolkningen har blitt vaksinert. I løpet av september 2021 vil alle som er 18 år og eldre som ønsker vaksinasjon ha mottatt et tilbud om to doser. Mange steder er man også godt i gang med vaksinering av ungdom under 18 år. Smitten har vært høy den siste tiden, særlig i yngre aldersgrupper, men er fra begynnelsen av september på vei ned. Det er betydelig usikkerhet om utviklingen gjennom vinteren. For barn under tolv år er per i dag ingen vaksiner godkjent eller anbefalt.

– All den tid vi fortsatt har en del smitte i samfunnet er det behov for å gi utvidet rett til sykepenger og omsorgspenger. Under hele koronapandemien har regjeringen vurdert og justert nødvendige ordninger underveis, slik vi også gjør nå, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Disse ordningene forlenges:

  • Rett til sykepenger ved fravær fra arbeidet på grunn av covid-19 eller mistanke om slik sykdom
  • Rett til omsorgspenger når barnet er i karantene, eller fordi skole eller barnehage er helt eller delvis stengt som følge av covid-19-pandemien
  • Rett til omsorgspenger dersom barnet må holdes hjemme på grunn av særlige smittevernhensyn hos barnet eller hos familiemedlem barnet bor med
  • Rett til omsorgspenger ut over kvoten dersom det maksimale antall dager med omsorgspenger er brukt opp og barnet må holdes hjemme pga. særlige smittevernhensyn og når skole eller barnehage er helt eller delvis stengt

I tillegg har foreldre allerede rett til doble kvoter med omsorgspenger i 2021.

Til og med 30. september 2021 gjelder særregler om at arbeidsgiver kun betaler sykepenger i et tidsrom på opptil tre kalenderdager, inkludert dager med delvis fravær i tillegg til at folketrygden betaler også sykepenger til frilansere og selvstendig næringsdrivende fra og med fjerde dag.

Disse særreglene forlenges ikke og opphører dermed 1. oktober 2021. Med reglene for karantene og testing som gjelder i normal hverdag med økt beredskap, vil behovet for fravær ved mistanke om covid 19-smitte bli mindre. Det gjør det naturlig å vende tilbake til normale regler for finansiering av sykefravær.

Særreglene som forlenges, får i første omgang varighet ut oktober 2021. Regjeringen tar imidlertid sikte på en ytterligere forlengelse ut året 2021. Regjeringen har fremmet en budsjettproposisjon med nødvendige bevilgningsforslag. I denne proposisjonen er det også foreslått økt bevilgning til dagpenger som følge av forlengelse av permitteringsordningen og midlertidige dagpengeregler.