Historisk arkiv

Regjeringens forventninger til a-krimsentrene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglies innlegg på A-krimsentrenes kompetansesamling 26.10.2017.

Sjekkes mot fremføring

Kjære alle sammen,

Takk for invitasjonen.

Jeg er veldig glad for å møte dere.

*

Fra 2015 og fram til i dag har regjeringen etablert syv

a-krimsentre over hele landet.

Dere ble håndplukket, og skal være en spydspiss i kampen mot arbeidslivskriminalitet.

Jeg har sterk tro på, og har høye forventinger til, at når dere slår kreftene deres sammen:

Forebygger vi bedre.

Avslører vi flere.

Tar vi flere.

Og får dømt flere.

*

Dere har oppnådd gode resultater allerede - på kort tid.

I fjor kontrollerte dere 3 200 virksomheter.

Det er over dobbelt så mange som året før.

94 kriminelle aktører ble satt ut av spill.

Det vil jeg gi dere honnør for.

Men vi må sette oss nye mål.

Vi må være ambisiøse.

Og gjennomføringsevnen må være sterk!

*

Nye mål

De aller fleste jobber under gode og trygge forhold i Norge.

Jevnt over er arbeidsforholdene bedre enn i mange andre land.

Vi er i den heldige posisjonen at ansatte og  arbeidsgivere stort sett har felles interesser – og står sammen om å sikre et godt arbeidsmiljø og anstendige arbeidsforhold.

Men dere vet mer enn de fleste – at det ikke gjelder alle arbeidsplasser.

For noen betyr jobben regelrett tvangsarbeid fra morgen til kveld, seks dager i uka, å jobbe uten sikkerhets-utstyr, å bli snytt for lønn og rett til sykepenger, og bo kummerlig - sammen med 15 mann - på to soverom og ett bad… Dette er ikke et tenkt eksempel. Dette er virkeligheten. I Norge. 

Ofte er det sårbare mennesker uten jobb, familie eller et sted å bo, som blir oppsøkt av kriminelle miljøer med løfte om gull og grønne skoger.

Og det er nettopp det det er – bare et løfte – som aldri blir innfridd.

Bare spør de britiske ungdommene som ble oppsøkt av irske steinleggere, eller ulovlige innvandrere på gatekjøkken.

*

Arbeidslivskriminalitet undergraver verdier vi setter høyt i norsk arbeidsliv.

De kriminelle aktørene er en destruktiv kraft.

De utnytter sårbare mennesker – seriøse bedrifter taper oppdrag – og samfunnet mister inntekter. 

Det er naivt å tro at arbeidslivskriminalitet kun skjer i privat sektor.

Offentlig sektor har også befatning med arbeidslivs-kriminalitet.

Vi husker alle de bosniske linjemontørene som gikk på slavekontrakter for å bygge Statnetts nye strøm-master i Rogaland via en bosnisk underentreprenør.

Jobben deres var å sikre vår strømforsyning!

Da Statnett avdekket de uverdige arbeidsforholdene, handlet de resolutt og ryddet opp.

Samtidig engasjerte den lokale fagforeningen seg for å ivareta de bosniske arbeidernes rettigheter, og ble en viktig medspiller.

Nå jobber de bosniske arbeiderne på anstendige vilkår, og har organisert seg i Norge.

Det er nettopp det samlede engasjementet fra næringslivet, fagforeninger og myndighetene som er avgjørende for å få satt kriminelle ut av spill.

*

Svart arbeid, skattesvindel og momsunndragelse er ikke nytt.

Men de seinere årene har arbeidslivskriminaliteten blitt grovere, mer omfattende og mer sammensatt.

Det finnes ikke grenser for kreativiteten i enkelte kriminelle miljøer. Og de finner stadig nye metoder for å unngå å bli oppdaget.

Og for hvert smutthull som tettes, finner de et nytt.

Dere som ser dette på nært hold, kan fortelle om avanserte nettverk som flytter mellom bransjer.

De kamuflerer gjerne lovstridig virksomhet som lovlig virksomhet.

Dessverre får de også bistand til å omgå regelverket av profesjonelle medhjelpere.

Skal vi lykkes med å bekjempe arbeidslivskriminalitet må etatene jobbe tett sammen.

Vi skal utnytte hele virkemiddel-apparatet som etatene rår over. Det vil gi resultater.

*

Å samarbeide på tvers

Å samarbeide på tvers kan gi en stor gevinst.

Men det kan også bli en tidstyv dersom ikke alle bidrar med reell merverdi.

Alle må ta ansvar for å identifisere denne merverdien  når det planlegges, analyseres, iverksettes, evalueres og læres.

For det etatene oppnår i fellesskap, er ikke mulig å oppnå hver for seg.

Nå jobber både etatene og departementene tettere sammen.

Statsministeren står selv i spissen.

Jeg har selv fått være med på tilsyn og har sett hvordan dere samarbeider på nært hold.

Jeg ble imponert over den kompetansen dere sitter på i de ulike etatene, og engasjementet og måten dere arbeider på.

*

Lære av andre a-krimsentre

I samarbeidets ånd vil jeg oppfordre dere til å være nysgjerrige på hvordan andre a-krimsentre jobber for å oppnå resultater. 

Jeg vet at a-krimsenteret i Rogaland for eksempel, har erfart at bortvisning fra arbeidsplassen er et effektivt virkemiddel. Det er gjerne det som skal til for at  virksomheten skal rette opp mangler, og få det formelle i orden. Ofte handler dette om å gi opplysninger til merverdiregisteret og AA-registeret, og skaffe arbeidstakerne HMS-kort og arbeidsavtale. 

Stenging og bortvisning gjør at etatene i mange tilfeller raskt oppnår kontakt med daglig leder.

Det er ofte nøkkelen til å få virksomheter som opererer i gråsonen til å forbedre seg.

*

Jeg vil oppfordre dere til å skape gode møteplasser.

Ta kontakt.

Lær av hverandre!

Denne samlingen er en slik møteplass.  

*

Hindringer for godt samarbeid

Når flere etater skal samarbeide, er det gjerne to hindringer for at samarbeidet blir optimalt:

Kulturen og regelverket.

Jeg kan love at jeg, justisministeren og finansministeren skal gjøre vårt ytterste for at vi har et regelverk som fremmer godt samarbeid og informasjonsflyt mellom etatene.

Regelverket skal ikke stå i veien for et optimalt samarbeid, som for eksempel mulighetene til å dele informasjon.

*

En god samarbeidskultur kommer ikke av seg selv, og tar tid å etablere.

Her har lederne et spesielt ansvar. Ikke bare lederne på kontorene. Også ledelsen i etatene.

Det er viktig å spille hverandre gode!

Når a-krimsentrene har en sak, er det viktig at den er godt opplyst og forberedt, slik at politiet eller NAV eller noen av de andre etatene som skal ha saken, kan følge opp på en god måte. 

Og på den andre siden - etatene må prioritere og ta videre de sakene de får fra a-krimsentrene.

Det må ikke stoppe opp i etatene.

*

Etatene er nå i gang med å utarbeide en felles styringsmodell, og felles mål for a-krimsamarbeidet.

Dette er et stort og viktig arbeid, som vil gi bedre koordinering mellom etatene – og sikre at etatenes samlede kunnskap og virkemidler blir satt inn for å forebygge og bekjempe kriminalitet i arbeidslivet.

På sikt håper jeg dette også vil skape en større "vi-følelse" blant dere - selv om dere jobber over hele landet og kommer fra ulike etater.

*

Utnytt handlingsrommet

Det finnes et stort handlingsrom i dagens regelverk til å tenke kreativt for å forebygge kriminell aktivitet, og sette kriminelle miljøer ut av spill.

Jeg ble imponert da jeg hørte om metoden som politiet i Bodø benyttet da de skulle stanse omreisende useriøse utenlandske steinleggere i Nordland.

Politiet visste at steinleggerne pleide å komme om våren.

I forkant dro politiet rundt i distriktet og advarte mot salg av stein til disse bandene.

Da steinleggerne kom til Nordland på vårparten, fikk de et stort problem – de fikk ikke tak i stein.

Uten stein fikk de ingen kunder. 

De timene politiet brukte på forebyggende arbeid, er nok langt færre enn den tiden som hadde gått med til å  etterforske og følge opp unndragelse av skatt, moms og arbeidsgiveravgift.

Jeg synes dette er et godt eksempel på å tenke kreativt for å forebygge.

*

Men alle som kjøper tjenester har også mulighet til å gjøre noe. Kjøper du renholdstjenester – sjekk at virksomheten er godkjent. 

Regjeringen vil at forbrukerne skal få bedre hjelp til å velge og finne fram til seriøse leverandører. 

Snart får vi en ny markedsportal for håndverker-tjenester, der alle kan sjekke opplysninger om virksomhetene.

*

Gi innspill

A-krimsentrene har løftet kampen mot arbeidslivskriminalitet til et nytt nivå.

Dere har også gitt oss gode innspill underveis.

Fortsett med det.

Vi er helt avhengige av å få innspill på hva som virker   og hva som ikke virker, for å kunne gi gode, strategiske styringssignaler tilbake til dere.

*

Avslutning

Helt til slutt:

Jeg vil gjerne takke alle dere som stiller opp i kampen mot arbeidslivskriminalitet.

Den jobben dere gjør, har stor betydning for hele det norske arbeidslivet.

Kriminelle skal ikke få infisere nærings- og arbeidslivet. 

På vegne av regjeringen ønsker jeg lykke til med et viktig arbeid – og et viktig samfunnsoppdrag! 

Tusen takk.

***