Historisk arkiv

Telefonsalg fortsatt lite populært

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

I anledning markedsføringslovens femårs-dag har ordningen for telefonmarkedsføring blitt evaluert.

  
Enhver forbruker har adgang til å reservere seg mot telefonsalg fra næringsdrivende og/eller frivillige organisasjoner i Reservasjonsregisteret. I 2009 ble telefonsalgsreglene innstrammet ved at det ble innført en kombinasjon av ulike tiltak i markedsføringsloven og angrerettloven for å effektivisere reservasjonsordningen. Blant annet ble det innført krav om skriftlig tilbud og aksept ved telefonsalg, og næringsdrivende ble pålagt hyppigere kontroll mot reservasjonsregisteret. 


Barne-, likestilings- og inkluderingsdepartementet gikk inn for at ordningen for telefonmarkedsføring skulle evalueres etter fem år. Som et ledd i evalueringen har Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) utarbeidet flere rapporter om telefonsalg på oppdrag fra departementet. Rapportene tar sikte på å kartlegge både forbrukernes og telefonsalgsbransjens syn på hvordan telefonsalgsreglene virker, og har også sett nærmere på kundesenterne som arbeidsplass. 


Den endelige rapporteringen fra SIFO ugjør en sammenfatning av SIFOs rapporter og finnes her.


SIFOs undersøkelser viser blant annet at:

-Telefonsalg topper fortsatt klagestatistikken til Forbrukerombudet.

-Telefonsalg og telefonhenvendelser er lite populært. Et stort flertall misliker å få telefonhenvendelser fra bedrifter de ikke er kunde hos og fra frivillige organisasjoner de ikke har støttet økonomisk tidligere.

-7 av 10 oppgir at de har blitt oppringt av bedrifter de ikke er kunde hos, selv om de har reservert seg mot telefonsalg.

-Det er mangelfull kunnskap om hvordan man skal reservere seg mot telefonsalg.

-Det er mangelfull kunnskap om hvem man kan henvende seg til angående klager.

-Ordningen med skriftlig tilbud og aksept har vist seg å være vellykket. Reglene blir på dette punkt i stor grad etterlevd, og både selgersiden og fobrukersiden gir i hovedsak positive tilbakemeldinger på denne.

Departementet er nå i ferd med å vurdere om det er behov for lovendringer i telefonsalgsregelverket. SIFOs rapporter vil utgjøre viktige grunnlag for departementets vurderinger. I tillegg vil erfaringer og klagestatistikk fra Forbrukerombudet, samt innspill fra dialgomøter departementet har hatt med representanter fra telefonsalgsbransjen, brukes som grunnlag for vurderingene.

SIFOs siste og oppsummerende rapport om telefonsalg

Temaside: telefonsalg

Her finner du informasjon om hva du kan gjøre  for å unngå uønsket reklame.