Historisk arkiv

10 millioner kroner til lokal forebygging av radikalisering og støtte til foreldre

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Barne,- likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP) foreslår å styrke det lokale forebyggingsarbeidet mot radikalisering og voldelig ekstremisme, med 10 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett.

- Vi vil forsterke den frivillige innsatsen for å forebygge at unge rekrutteres til voldelige og ekstremistiske miljø. Ungdom er en viktig ressurs i samfunnet vårt. Vi må støtte og oppmuntre ungdom som engasjerer seg, og foreslår 7,5 millioner kroner der kommuner kan søke om økonomisk støtte til lokal forebygging i samarbeid med frivillige aktører, sier Solveig Horne.

Midlene som kommunene kan søke på skal stimulere til etablering av lokale arenaer for dialog, prosjekter og andre aktiviteter som retter seg inn mot ungdom. Midlene kan også benyttes til kompetanseheving for offentlig og frivillige aktører for å forebygge voldelig ekstremisme på lokalt nivå. Midlene forutsetter samarbeid med lokale frivillige aktører og må også ses i sammenheng med kommunens øvrige forebyggingsarbeid.

Justis- og beredskapsdepartementet har også satt av midler til lokalt forebyggingsarbeid, og sammen innebærer dette en styrking av kommunenes muligheter til å forebygge tidlig.

Regjeringen foreslår videre å øremerke 2,5 millioner kroner til videreutvikling av foreldreveiledningsprogrammet ICDP.

- Det er viktig å støtte og hjelpe foreldre som er bekymret for at deres barn står i fare for å bli radikalisert og rekruttert inn i ekstremistiske miljø. Vi styrker derfor foreldreveilednings-programmet, sier Horne.

Midlene skal benyttes til å videreutvikle Program for foreldreveiledning, som er et foreldrestøttende arbeid som forvaltes av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Dette er en oppfølging av regjeringens handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme.