Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett 2015

Styrker beredskapen og arbeidet mot radikalisering

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen foreslår en kraftig tiltakspakke mot terror, og vil øke bevilgningene med nærmere 130 millioner kroner til politiet, kriminalomsorgen og kommunene.

Midlene skal gå til å styrke beredskapen i PST og Oslo-politiet, og gi en forsterket innsats mot radikalisering og voldelig ekstremisme.                                               

Flere stillinger og nye lokaler til PST

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Politiets sikkerhetstjeneste (PST) med til sammen 78,3 millioner kroner. Økningen skal gå til flere stillinger knyttet til fremmedkrigerproblematikken og nye lokaler for PST. 

– Utviklingen er påtagende og bekymringsfull. Trusselbildet er skjerpet, og det er behov for å styrke innsatsen rettet mot fremmedkrigere, radikalisering og økende polarisering mellom ekstreme miljøer, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP). 

Det er stadig flere personer som har dratt fra Norge til Syria og/eller Irak for å delta i kamper som fremmedkrigere. Mørketallene antas å være betydelige. Ekstrem islamisme er en av de største truslene mot Norge. Ekstreme islamister står bak en rekke terrorangrep mot andre land det siste året, deriblant i Frankrike. 

Regjeringen foreslår å styrke arbeidet på dette området gjennom å opprette til sammen 30 nye stillinger til PST sentralt og 5 stillinger i politidistriktene. Dette er en del av forebyggingsarbeidet i Regjeringens satsing på beredskapskjeden, og oppfølging av handlingsplanen mot radikalisering og voldelig ekstremisme. 

Styrking av politiets beredskap og vakthold

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Oslo-politiet med 38,8 millioner kroner i 2015 for å styrke politiets beredskap og vakthold. 

– Disse nesten 40 millioner kronene skal styrke Oslo-politiet slik at den økte beredskapen ikke skal gå ut over andre viktige politioppgaver. Oslo står med alle sine institusjoner i en helt spesiell stilling i forhold til landet for øvrig. Det økte vaktholdet har krevd ekstra mye politikraft, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP). 

Siden november har antallet faste vaktoppdrag og oppdrag ved arrangementer økt. Som følge av skjerpet trusselbilde har politiet i Oslo mannskaper utenfor Stortinget, trossamfunn og andre utsatte steder. Det krever betydelige ressurser for å opprettholde en slik beredskap over tid, særlig for Oslo politidistrikt. Regjeringen foreslår derfor å øke politiets driftsbudsjett i 2015 med 38,8 mill. kroner. 

Styrker lokalt arbeid mot radikalisering og voldelig ekstremisme

Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner til kommunenes arbeid mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Midlene skal gå til prosjekter innen lokal forebygging og bekjempelse av radikalisering og voldelig ekstremisme.           

– Lokalt forebyggingsarbeid er sentralt i regjeringens handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Mange kommuner ønsker å følge opp, men har etterlyst midler til lokale prosjekter. Dette imøtekommer vi nå, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp). 

Tilskuddsordningen skal omfatte arbeid mot alle typer ekstremisme.  Det er et særlig behov for gode exit- og mentorordninger rettet mot returnerte eller potensielle fremmedkrigere. 

Prosjektene som mottar tilskudd skal evalueres, slik at erfaringene kan deles og komme andre kommuner til gode. 

– Disse erfaringene vil bli svært nyttige for utviklingen av nye, spissede tiltak – både på lokalt og nasjonalt plan. sier Anundsen. 

Mentorordning i kriminalomsorgen

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til kriminalomsorgen med 2 millioner kroner i 2015 for å innføre en mentorordning rettet mot innsatte som antas å være i faresonen for å bli radikalisert.           

– Terrorhandlingene i Paris og København har aktualisert behovet for styrket innsats mot radikalisering og voldelig ekstremisme i fengsel. En mentorordning i kriminalomsorgen skal rette seg mot unge innsatte som er i faresonen for å bli radikalisert, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP). 

De som er i målgruppen vil tilbys mentor, som vil gi regelmessig oppfølging i fengsel, og søkes opprettholdt etter løslatelse. Ordningen er et prøveprosjekt over tre år, og vil deretter bli evaluert. 

Regjeringen foreslår også å bevilge midler til et nytt årsverk ved Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS), med ansvar for å styrke kunnskapen og opplæringen om radikalisering, voldelig ekstremisme, og hva kriminalomsorgen kan gjøre for å forebygge.