Historisk arkiv

106 millioner kroner til barn som lever i fattige familier

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Regjeringen gir arbeidet mot fattigdom et løft på 106 millioner kroner i forslag til revidert nasjonalbudsjett. Barne,- likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP) styrker blant annet tilskuddsordninger og foreldrestøttende tiltak med til sammen 51 millioner kroner.

- Vi skal sikre en bedre hverdag for barn og unge som vokser opp i fattige familier. Fattigdom er et sammensatt problem. Det er skambelagt, og et problem barn ofte skjuler for omgivelsene sine.  Regjeringen vil gjøre det mulig for flere barn å delta på viktige sosiale arenaer, sier Solveig Horne.

I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett, legger regjeringen frem strategien Barn som lever i fattigdom . 64 tiltak skal hjelpe slik at alle barn får lik mulighet til deltakelse og utvikling. Målet er å forebygge at fattigdom går i arv. Regjeringens mål er at alle barn, uavhengig av foreldrenes økonomi, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre.

BLDs forslag til styrking på barnefattigdomsfeltet i revidert nasjonalbudsjett 2015:

Tiltak FORSLAG RNB 

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (tiltak 28)

Formålet med tilskuddsordningen er å gi flere barn og unge som vokser opp i fattige familier mulighet til å delta i ferie- og fritidsaktiviteter. Ordningen er rettet mot alle landets kommuner og frivillige lag og organisasjoner.
+ 10 mill. kr.

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn (tiltak 29)

Tilskuddsordningen er et virkemiddel for å bidra til bedre oppvekst- og levekår i de større byene, gjennom å etablere og utvikle åpne og inkluderende møteplasser for utsatte barne- og ungdomsgrupper i alderen 10-20 år.
+ 5 mill. kr.

Foreldrestøttende tiltak i kommunene (tiltak 2)

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere flere kommuner til å ta i bruk tiltak rettet mot å gi barn tidlig hjelp i hjemmet.
+ 11,9 mill. kr.

Jobbsjansen – utvidelse (tiltak 47)

Utvidelsen innebærer grunnleggende kvalifisering for foreldre i lavinntektsfamilier, særlig rettet mot familiegjenforente til nordiske statsborgere. Målet er økt sysselsetting og kvalifisering for deltakelse i arbeidslivet blant innvandrere, og særlig kvinner.
+ 5 mill. kr.

Tidlig hjelp til barn av rusmisbrukere og psykisk syke (Tiltak 5)

Regjeringen foreslår å opprette en ny tilskuddsordning der kommuner kan søke om tilskudd til tiltak som bygger på erfaringene fra Modellkommuneforsøket. Bufdir får ansvar for forvaltning av ordningen. Formålet er å støtte tiltak som gir en mer systematisk oppfølging av barn av psykisk syke og barn av rusmisbrukere i kommunene.
+ 9 mill. kr.

Losfunksjoner for ungdom (Tiltak 26)

Formålet med tilskuddsordningen er å hindre at ungdom dropper ut av videregående skole gjennom å sikre tett individuell oppfølging. Målgruppen for tiltaket er sårbar ungdom i alderen 14-23 år som er i risikosonen for å falle utenfor skole eller arbeid.
+ 10. mill. kr.

Regjeringen foreslår også å øke satsingen på tiltak mot barnefattigdom på frivillighetsfeltet med 5 millioner kroner over Kulturdepartementets budsjett, og økning i rammen for tilskudd til utleieboliger med 50 millioner kroner over Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett. Den foreslåtte satsingen er samlet på 106 millioner kroner.

Strategien ble presentert av regjerings- og samarbeidspartiene 6. mai.

Statsminister Erna Solberg (H) og barne,- likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP) har skrevet kronikk om strategien Barn som lever i fattigdom.