Historisk arkiv

Starter arbeidet med ny tolkelov

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Bruk av kvalifiserte tolker øker rettssikkerheten og trygger liv og helse. Nå starter regjeringen arbeidet med en egen tolkelov. Loven skal tydeliggjøre offentlige tjenesteyteres plikt til å sikre god og riktig kommunikasjon.

- Utredningen vi fikk i fjor viser at mer riktig og effektiv bruk av kvalifiserte tolker vil kunne spare offentlig sektor for ressurser. En egen tolkelov vil bidra til å heve kvaliteten på tolketjenestene og at ressursene benyttes på en mer effektiv måte. Derfor setter vi nå i gang med dette arbeidet, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP). 

Skjermtolking og ID-kort

I tillegg til lovarbeidet vil regjeringen bidra til at offentlig sektor får tilgang på tilstrekkelig antall kvalifiserte tolker og riktig bruk av tolkene.

– Økt bruk av skjermtolking kan gi lettere tilgang på tolker, særlig i mindre sentrale strøk. Ved skjermtolking trenger ikke tolkene å være fysisk til stede der tolkeoppdraget utføres, sier statsråd Solveig Horne.

NAV har hatt et eget prosjekt med bruk av skjermtolking og den nye Tolkesentralen ved Oslo universitetssykehus har skjermtolking som en del av sitt tilbud.

Skjermtolking ved Tolkesentralen i Oslo
Skjermtolking ved Tolkesentralen i Oslo Foto: Foto: E. Johansen, BLD

– Jeg ønsker også å starte arbeidet med å innføre ID-kort for tolker som er oppført i Nasjonalt tolkeregister, sier Solveig Horne. ID-kort til tolker utstedes av myndighetene i land som Australia og Storbritannia. Kortene angir blant annet personalia, tolkespråk og hvilket kompetansenivå tolken har. 

Utredning om tolking i offentlig sektor

Bruk av tolk er i noen tilfeller nødvendig for at tjenesteyter og bruker skal kunne kommunisere med hverandre. Utredningen om tolking i offentlig sektor, som ble lagt fram 24. september i fjor, viste at bruken av tolk i offentlig sektor er usystematisk, at det brukes for lite tolker og for mange ukvalifiserte tolker. Dette koster samfunnet store ressurser og svekker rettssikkerheten. I ytterste konsekvens kan det gå det ut over liv og helse, konkluderte tolkeutvalget. 

Høring

Innstillingen fra utvalget ble sendt på høring med høringsfrist 31. mars 2015. Det kom inn 83 høringsuttalelser. Høringsbrevet og høringsuttalelsene kan leses her.