Historisk arkiv

Rogaland og Oslo blir pilotområder for Nurse-Family Partnership

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Sandnes, Stavanger og Time kommuner i Rogaland, er sammen med bydelene Gamle Oslo og Søndre Nordstrand i Oslo, valgt ut til å være med i utprøving av programmet Nurse-Family Partnership.

Nurse-Family Partnership er et program med tett oppfølging av førstegangsfamilier som trenger ekstra støtte. Oppfølging får de gjennom hjemmebesøk fra tidlig graviditet og frem til barnet fyller to år.

- Dette er et viktig program for å hjelpe familier tidlig, og det er for i år bevilget 14 millioner kroner til programmet. Det er viktig å satse forebyggende, slik at samfunnet ikke må gripe inn senere hvis barn eller familier får det vanskelig. Trygge foreldre gir trygge barn, sier barneminister Solveig Horne (FrP). 

Nurse-Family Partnership er et internasjonalt anerkjent forebyggende folkehelseprogram for barn og deres familier. Målgruppen er førstegangsforeldre som selv har hatt en vanskelig barndom og som fortsatt kan ha et krevende liv. Målsettingen er å forebygge omsorgssvikt, psykisk sykdom, og generelt bedre barns oppvekstvilkår gjennom tidlig innsats.

- Resultatene fra mange land som bruker programmet er veldig gode. De viser blant annet forbedring av mor og barns helse under svangerskapet. Mødrene hadde økt deltakelse i arbeidslivet, og færre måneder på sosialstøtte. Programmet er det best dokumenterte forebyggende program for denne målgruppa internasjonalt, og vi vil nå prøve ut om dette også kan fungere godt i Norge, sier Horne.

Regjeringen satser på foreldrestøttende tiltak. I gangsettelsen av Nurse-Family Partnership er en oppfølging av regjeringens tiltaksplan for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom, og regjeringens strategi mot barnefattigdom.

Pilotområdene vil før sommeren rekruttere førstegangsfødende og familier til programmet. I alt er målet å hjelpe 150 familier i utprøvingsfasen, og det er frivillig å være med.

- Vi mener gode og målrettede foreldrestøttende tiltak blant annet reduserer sjansen for en omsorgsovertakelse av barnevernet senere. Jeg har selv vært i London og møtt foreldre og sykepleiere som deltok i programmet. Å se Nurse-Family Partnership i praksis gjorde stort inntrykk på meg.Historiene foreldrene fortalte, om hvordan de har blitt mer trygge i rollen som foreldre, var imponerende og inspirerende, sier Horne.

Programmets sykepleiere følger de samme familiene gjennom hele løpet. Rekruttering av veiledende sykepleiere og Nurse-Family Partnership-sykepleiere til de to teamene er i gang.

Teamene vil ansettes hos Regionssenter for barn og unges psykiske helse (Rbup) Øst og Sør, men være en integrert del av det kommunale tjenestetilbudet. De vil samarbeide tett med alle relevante tjenester lokalt.

Lokale prosjektråd for utprøvingen med sentrale representanter for fag, tjenester og politikk i alle kommunene og bydelene er nå under opprettelse. Første kursuker for teamene er planlagt våren 2016.

Programmet skal følgeevalueres. Pilotprosjektet vil pågå over flere år.

Les mer om Nurse-Family Partnership.