Historisk arkiv

Flere barn får delta gjennom tilskudd mot barnefattigdom

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

– Barn som vokser opp i lavinntektsfamilier skal ha muligheter for å delta på ferie- og fritidsaktiviteter på lik linje med alle andre. Jeg er glad for at vi nå har en historisk satsing som legger til rette for at flere barn og unge kan delta på aktiviteter sammen med klassekamerater og venner, uavhengig av foreldrenes inntekt, sier barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland.

Tildelinger gjennom Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom i 2018 er nå fordelt. Til sammen gis det om lag 270 millioner kroner til 747 tiltak som skal motvirke barnefattigdom, årets tildeling er den største noensinne. Tilskuddsordningen mot barnefattigdom er styrket fra om lag 100 millioner kroner i 2014, til om lag 270 millioner kroner i 2018.

Tilskuddene går eksempelvis til fritids- og ferieaktiviteter, utlån av sportsutstyr, stipendordninger og integreringstiltak. Tilskuddsordningen forvaltes av Barne- og ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), på vegne av Barne- og likestillingsdepartementet.

– Det er dessverre slik at mange av de som lever på lavinntekt i Norge er småbarnsfamilier. At vi sørger for at foreldrene har en jobb å gå til, er kanskje den viktigste faktoren for å motvirke at barn vokser opp i fattigdom. Samtidig må vi ha umiddelbare tiltak som gjør at barna får delta på ferie- og fritidsaktiviteter sammen med andre, sier Linda Hofstad Helleland. 

– Vår regjering prioriterer å bekjempe fattigdom, særlig blant barnefamilier. Vi vet at det er tøft for barn og unge å skille seg ut, når de ikke kan delta på fritidsaktiviteter sammen med jevnaldrende. Med målrettede tilskudd sikrer vi at flere barn får bedre liv gjennom at de også får være med, sier Helleland. 

Tiltakene drives av trygge voksne som på ulikt vis sørger for at barn og ungdom som trenger det blir inkludert i aktiviteter sammen med jevnaldrende. For mange er det å være på ferie sammen med andre familier et høydepunkt både for foreldre og barn.

Mange tiltak har forebyggende effekt, for eksempel gjennom arbeidstrening eller ved å rette seg mot særlig utsatte grupper, som barn med foreldre i fengsel eller familier med utfordringer knyttet til rus eller psykiatri. Flere av tiltakene fremmer integrering av barn og unge med innvandrerbakgrunn.

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom ble nylig evaluert av FAFO. Deres rapport viser at tilskuddsmidlene har ført til ekstra oppmerksomhet om barnefattigdom og inkludering i kommunene, og at disse midlene treffer målgruppen godt.

Til sammen 1190 søknader kom inn, hvorav 747 tiltak fikk støtte. 239 kommuner hadde minst én søknad (kommunal, frivillig eller privat) for 2018, og totalt fikk 225 av disse kommunene tilskudd til minst én av søknadene.

– Det er positivt at det er så stor oppslutning om tilskuddsordningen. Det er stor bredde i søknadene, og mange gode initiativer som får støtte. Samarbeid med frivillige organisasjoner gjør at vi får til et felles løft i arbeidet for inkludering av flest mulig barn, sier barne- og likestillingsministeren.

Til sammen 682 tiltak mot barnefattigdom får 11. mai en støtte på totalt ca. 160 millioner kroner etter søknader sendt via kommunene. I mars ble det fordelt ca. 110 millioner kroner gjennom de øremerkede tildelingene til Norges Røde Kors, Blå Kors, MOT og Kirkens Bymisjon, samt til frivillige organisasjoner som søkte direkte til Bufdir. 65 frivillige aktører fikk da støtte.

Oversikt over tildelinger for 2018 - Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Graf over tildelte midler

 Trykk på bildet for større versjon.

Marie P i Bærum
Utstyrsboden Marie P i Bærum, er blant tiltakene som mottar tilskuddsmidler.