Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett 2019

Flere barn skal få mulighet til å ha fritidsaktiviteter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og familiedepartementet

Regjeringen setter av 10 millioner kroner til et pilotprosjekt for et fritidskort som skal dekke deltakeravgifter til barns fritidsaktiviteter. Regjeringen foreslår også 1 million kroner til opprettelse av fritidshus i Vestfold.

- Jeg jobber for en trygg oppvekst for alle. Å delta på fritidsaktiviteter er viktig for at barn opplever mestring, får venner og blir inkludert i samfunnet. Et fritidskort vil åpne for at flere barn og unge får mulighet til å delta på faste fritidsaktiviteter og slik være med å hindre utenforskap, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad.  

Arendal kommune og Vadsø kommune skal delta i pilotprosjektet. De vil få tildelt midler som skal legges inn i fritidskortordninger for å dekke barns utgifter til fritidsaktiviteter. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet vil i tillegg lyse ut midler for å rekruttere flere kommuner og bydeler som skal bidra til å utvikle fritidskortordningen. Det skal være mulig for kommunene å legge på en lokal andel. 

- Jeg er veldig glad for at Arendal og Vadsø nå skal gå foran og være pilotkommuner i dette viktige arbeidet. Jeg vet at mange kommuner har jobbet godt for å tilby barn og unge fritidsaktiviteter og er nå glad for at vi er i gang med arbeidet for en nasjonal ordning, sier statsråden.

Nytt fritidshus i Vestfold

Regjeringen foreslår også å styrke Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier med 1 million kroner. Midlene skal gå til Kirkens bymisjon Vestfold som skal opprette et nytt fritidshus.

-  Fritidshuset skal være et sted for alle. Det gir barn og unge et sted å være og mulighet til å ha det gøy på fritiden sammen med jevnaldrende, sier Ropstad.

Fritidshusene tilbyr ulike gratis fritidstilbud, fysisk aktivitet og aktiviteter i skolenes ferier. Fritidshus er møtesteder for alle, men familier med lav inntekt har særlig nytte av et slikt tilbud.

Bevilgningen til Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier har økt fra om lag 100 mill. kroner i 2014 til om lag 312 mill. kroner i 2019.