Historisk arkiv

Føreslår å forlenge midlertidig koronalov for barnevernet og fylkesnemnda

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Barne- og familiedepartementet

For å avhjelpe konsekvensar av utbrotet av covid-19, fremjar departementet forslag for Stortinget om å forlenge den midlertidige lova om tilpassingar i regelverket for barnevernet og fylkesnemnda til 10. november 2021.

Covid-19 er ein trussel mot folkehelsa. Sjølv om vaksineringa har starta, vil det ta tid å vaksinere befolkninga og det kan oppstå nasjonale og lokale utbrot, også etter at mange er vaksinert. Smitteverntiltak kan hindra ordinær saksavvikling i fylkesnemndene og drift i barnevernet også i tida framover.

Departementet meiner difor det er naudsynt å vidareføre reglane om fjernmøte og delvis skriftleg behandling i fylkesnemnda, for at fylkesnemnda fortsett kan handsama saker på ein trygg og forsvarleg måte og samstundes ta omsyn til smittevern.

Det er òg naudsynt å vidareføre dei midlertidige reglane om flytting av eit barn frå ein institusjon på grunn av covid-19 og moglegheita for digitale tilsyns- og oppfølgingssamtalar. Dette er viktig rettstryggleiksgarantiar for barn i fosterheim og institusjon.

Barnevernet og fylkesnemnda skal nytte barnevernlova sine ordinære reglar dersom det er mogleg. Den midlertidige lova kan berre brukast når det er naudsynt på grunn av covid-19 og når lovas andre strenge krav er oppfylte.

Det var støtte i høringa til å forlenge lova på grunn av den usikre smittesituasjonen. Departementet føreslår å forlenge reglane til 10. november 2021.

Dersom konsekvensane av utbrotet av covid-19 endrar seg, og det ikkje lenger er behov for lova, vil Stortinget kunne oppheve lova på eit tidlegare tidspunkt.

Følg proposisjonen på Stortinget.