Historisk arkiv

NATO-toppmøtet: Viktige avklaringer om fremtidens NATO

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

På NATO-toppmøtet i Wales 4.-5. september vil de allierte landene drøfte veien videre for NATO.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide, statsminister Erna Solberg og utenriksminister Børge Brende deltar på NATO-toppmøtet i Storbritannia.

På NATO-toppmøtet i Wales 4.-5. september vil de allierte landene drøfte veien videre for NATO. 

-Dette er det viktigste toppmøtet i alliansen på lenge. Møtet finner sted i en sikkerhetspolitisk krevende tid, hvor NATO står overfor betydelige utfordringer, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

På toppmøtet samles stats- og regjeringssjefene, utenriksministrene og forsvarsministrene fra alle de 28 allierte landene. Ledere fra mange av NATOs partnerland deltar også på deler av møtet.

Det skal tas viktige beslutninger om NATOs fremtid. Kollektivt forsvar og økt evne til hurtig å reagere på kriser er nøkkelelementer. Dette er i tråd med langsiktige norske prioriteringer.
-Norge har gjennom flere år tatt til orde for at NATO i større grad skal konsentrere seg om egne nærområder. Å forsvare alliansens medlemsland forblir NATOs viktigste oppgave, understreker forsvarsministeren.

Toppmøtet vil bidra til å styrke NATO som forsvarsallianse og som forum for sikkerhetspolitisk samarbeid. Operativt samarbeid i alliansen og med partnere etter ISAF-operasjonen i Afghanistan vil også bli tatt opp på møtet.

NATO-toppmøte i Wales, 2014.
 
Beroligelse av allierte
Et sentralt tema på toppmøtet er den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa i lys av Russlands pågående aggresjon mot Ukraina.
- Det er viktig at NATO samler seg om tiltak for å berolige alle medlemslandene. Mange føler seg direkte berørt av utviklingen i Ukraina, og det er avgjørende at alliansen viser sin solidaritet og støtte, sier Eriksen Søreide.

Norge støtter aktivt opp om NATOs tiltak etter Ukraina-krisen. Norge bidrar i NATOs minerydderstyrke i Østersjøen, og har deltatt med landstyrker på øvelser i Litauen og Latvia. Norge ivaretar også overvåkning av alliansens nordlige nærområde med maritime patruljefly.

Under toppmøtet vil Norge også bekrefte at vi stiller med en hærstyrke til en NATO-øvelse i Latvia i høst.

Nøkkelen til fremtidig stabilitet i Europa er et godt transatlantisk forhold. En bedre byrdefordeling mellom Europa og USA blir derfor et viktig tema.
 -Regjeringen arbeider for en tett dialog mellom Europa og USA, og for at Europa skal ta en større del av ansvaret for egen sikkerhet. Dette betyr blant annet at Europa må modernisere og investere i eget forsvar. Vi må både stille med styrker ved behov, og skaffe oss de riktige kapasitetene, sier forsvarsministeren.

En moderne norsk korvett vil ligge i Cardiff havn under toppmøtet, og denne understreker at Norge er et land som satser på høy kvalitet.

Nytt flernasjonalt samarbeid med allierte
Norge prioriterer økt deltakelse i flernasjonalt samarbeid med våre europeiske allierte. På toppmøtet vil Norge derfor ta konkrete skritt for å videreutvikle samarbeidet innenfor det såkalte Rammenasjonskonseptet eller Framework Nation Concept, som ble vedtatt på NATOs forsvarsministermøte i juni. I dette konseptet går grupper av land sammen med større allierte for å videreutvikle alliansens samlede kapabiliteter. Konseptet legger spesielt vekt på at europeiske allierte går sammen i dette samarbeidet, både for å bidra økt europeiske forsvarsevne, men også for å bidra til en bedre transatlantisk byrdefordeling.

Et initiativ i tråd med dette nye konseptet er en britisk-ledet flernasjonal hurtigreaksjonsstyrke, Joint Expeditionary Force. På toppmøtet vil Norge, sammen med flere allierte land, underskrive en avtale om deltakelse i denne styrken. Initiativene vil bidra til å styrke NATOs forsvarsevne.

Her er informasjon fra NATO om toppmøtet. http://www.nato.int/cps/en/natohq/news_112107.htm

Priv. til red:
NATOs informasjon til media: http://www.nato.int/cps/en/natohq/110343.htmP

Pressekontakt for statsministeren og SMK: Tor Borgersen,  tor.borgersen@smk.dep.no, mobil 909 38 987
Pressekontakt for UD/utenriksministeren: Eskil Sivertsen, egsi@mfa.no, mobil 926 89 277
Pressekontakt for forsvarsministeren og FD: Marita I. Wangberg, miw@fd.dep.no, mobil 905 12 319