Historisk arkiv

FFIs innspill til ny langtidsplan

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

- FFI peker på at vi har gjort mye riktig i dagens langtidsplan, og at vi beveger oss i riktig retning. Samtidig vet vi at utviklingen i trusselbildet gjør at vi må gjøre mer. Derfor har regjeringen vært tydelige på at vi må bruke enda mer penger på Forsvaret fremover, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) har i dag levert sitt innspill til den nye langtidsplanen for Forsvaret.

- Den sikkerhetspolitiske utviklingen gjør det nødvendig med en videre styrking av Forsvaret. Innspillet fra FFI skal bidra til at vi får et best mulig bilde av hvilke retninger og muligheter vi har for videreutviklingen av Forsvaret, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

FFI ble i fjor høst bedt om å vurderer ulike konseptuelle retninger for videreutviklingen av Forsvaret. FFI ble bedt om å vurdere hvilke overordnede muligheter ulike valg kan gi. Formålet med arbeidet er ikke å presentere konkrete strukturalternativer, men å synliggjøre regjeringens muligheter for å videreutvikle Forsvaret. FFIs vurderinger vil være et viktig forskningsbasert innspill for det videre arbeidet med ny langtidsplan.

- Det er viktig med en god offentlig debatt om forsvarssektorens utvikling. Vi ba derfor FFI utarbeide en sluttrapport som kunne offentliggjøres, sier forsvarsministeren.

FFI peker på at regjeringens førsteprioritet bør være å forsterke forsvaret basert på videreføring og styrking av gjeldende langtidsplan. Rapporten skisserer også fire mulige retninger for en videre utvikling av forsvaret:

  • Styrke samarbeidet med allierte
  • Styrke den nasjonale evnen til krisehåndtering ytterligere
  • Styrke evnen til militær nektelse
  • Styrke evnen til militær kontroll

Den nye langtidsplanen for Forsvaret skal etter planen legges frem for Stortinget våren 2020.

- Målsettingen er å få et enda bedre forsvar. For å få til dette rådfører vi oss både med forskningsmiljøene, fagmilitær ekspertise og annen ekspertise. Forsvarssjefen er min nærmeste fagmilitære rådgiver og har en sentral rolle i arbeidet med langtidsplanen. Han vil få et konkret oppdrag i løpet av våren. Vi jobber nå med mandatet for dette oppdraget, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Her kan du lese rapporten til FFI: https://www.ffi.no/no/Rapporter/19-00328.pdf