Historisk arkiv

Regjeringen avlyser alliert øvingsaktivitet i Troms

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Regjeringen har besluttet at de planlagte vinterøvelsene med allierte i Indre Troms avlyses. Årsaken er smittesituasjonen i Norge.

-Norge står nå i en krevende situasjon. Smitteverntiltakene i Nordre-Follo og kommunene rundt er det mest inngripende siden starten på korona-epidemien. Vi må være føre var for å prøve å unngå spredning av det muterte viruset, og etter en helhetlig vurdering av situasjonen har vi bestemt oss for å avlyse de allierte aktivitetene i Troms, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Bitiske og amerikanske soldater må returnere hjem.
Bitiske og amerikanske soldater må returnere hjem. Foto: Forsvaret

Beslutningen innebærer at øvelsene Rein I og Joint Viking med alliert deltakelse avlyses. Det vil ikke bli tatt inn nye allierte stryker til Indre Troms. For de styrkene som allerede er på plass, vil det bli gjennomført en styrt avvikling.
- Dette vil skje i samråd med våre allierte og Forsvaret, og på en måte som ivaretar smittevern. Forsvaret planlegger nå hvordan dette skal gjennomføres, og vi må komme tilbake til detaljene på et senere tidspunkt, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Forsvaret vil legge til rette for at det kan gjennomføres tilpasset trening i perioden fram til utreise og innenfor det smittevern tillater.

Det er planlagt for alliert vintertrening for om lag 3400 personell. Frem til nå har totalt om lag 2900 alliert personell ankommet Indre Troms for å gjennomføre trening og øving. Av disse er i overkant av 1000 fra USA, litt under 1000 fra Storbritannia, drøyt 600 fra Nederland og om lag 200 fra Tyskland.

-Alliert trening og øving i Norge vintertid er viktig både for Norge og våre allierte. Det er et konkret uttrykk for alliansesolidaritet og sender et tydelig om NATOs vilje og evne til å komme Norge til unnsetning. Avlysingen nå kommer i tillegg til at også fjorårets store øvelse Cold Response 20 ble sterkt redusert på grunn av smittevernhensyn. Jeg vil takke alle allierte som har vist stor fleksibilitet og forståelse i denne krevende situasjonen. Takk også til lokale myndigheter, helsevesen og Forsvaret. Det er gjort en stor innsats for å håndtere situasjonen på best mulig måte, sier forsvarsministeren.

All alliert trening avlyses
All alliert trening avlyses Foto: Forsvaret

Forsvaret har betydelig tilstedeværelse i Indre Troms, og er opptatt av å bidra til at det muterte viruset fortsatt ikke skal finne veien inn til regionen. Forsvaret har derfor innført begrensninger på personell som kommer fra rød sone på Østlandet. Det innebærer at innrykk for rekrutter fra berørte kommuner er utsatt og pendlerreiser til og fra disse kommunene stanses inntil videre. Permisjoner for soldater i hele Hæren stanses inntil videre. Det vil imidlertid, innenfor gjeldende smittevernbestemmelser, fortsatt bli gjennomført nasjonal trenings- og øvingsaktivitet i Indre Troms.

-Forsvaret har hatt tre prioriteringer gjennom pandemien: Opprettholde operativ evne, hindre smittespredning og bistå sivilsamfunnet ved behov. Disse ligger fast, sier Bakke-Jensen.