Historisk arkiv

Ekspertgruppe skal se på Forsvaret

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Forsvarsministeren har satt ned en uavhengig ekspertgruppe for å gi et innspill i debatten om Forsvarets forutsetninger for å kunne løse sine mest krevende utfordringer knyttet til sikkerhetspolitisk krise og krig.

Som en del av arbeidet med ny langtidsplan for Forsvaret har Forsvarsdepartementet nedsatt en ekspertgruppe. Ekspertgruppen skal se på Forsvarets forutsetninger for å kunne løse sine mest krevende oppgaver.

-Opprettingen av en uavhengig ekspertgruppe er en forlengelse av den åpenhetslinjen som forsvarsministeren og regjeringen over tid har forfektet, sa statssekretær Øystein Bø, da han på vegne av forsvarsministeren overleverte mandatet til lederen av ekspertgruppen.

Overlevering av mandat. Statssekretær Øystein Bø overleverer oppdraget til Rolf Tamnes, leder av ekspertgruppen.
Overlevering av mandat. Statssekretær Øystein Bø overleverer oppdraget til Rolf Tamnes, leder av ekspertgruppen. Foto: Mats Grimsæth / Forsvaret

-Det er viktig at dere gir oss en uhildet og ærlig framstilling av Forsvarets evne til å avverge og møte utfordringer mot norsk og alliert sikkerhet, understreket statssekretæren, og la til at han så fram til å lese rapporten.

Ekspertgruppen skal levere sin ugraderte rapport innen 1. mai 2015.

Mandat for ekspertgruppen

Norge har i senere år gradvis kommet i en mer krevende sikkerhetspolitisk situasjon. Flere forhold bidrar til at norsk sikkerhetspolitikk er på vei inn i en ny fase. For første gang siden annen verdenskrig har en europeisk stat erobret en del av et naboland. Forholdet mellom Russland og de vestlige land er betydelig forverret, samtidig som den russiske militære evnen styrkes. Et belte av svake stater strekker seg fra Nord-Afrika til Sentral-Asia og bringer med seg ustabilitet og væpnet konflikt. For å unngå at svake stater destabiliserer andre land i regionen og blir brukt som fristeder for planlegging av terrorangrep mot vestlige land, vil det være behov for internasjonal støtte i mange år fremover. Flere allierte land har gjennomført store kutt i sine forsvarsstrukturer som følge av den økonomiske krisen som startet i 2007/2008. I sum innebærer dette økte krav til Norge om å bidra til egen og europeisk sikkerhet. Videre er det en økende forventning i samfunnet om at Forsvarets ressurser skal være tilgjengelige for å bidra til håndtering av utfordringer i den lavere delen av krisespekteret.

Forsvarsministeren vil sette ned en uavhengig ekspertgruppe for å gi et innspill i debatten om Forsvarets forutsetninger for å kunne løse sine mest krevende utfordringer knyttet til sikkerhetspolitisk krise og krig. Dette vil være viktig for å bidra til debatt om dagens norske forsvar er egnet til å avverge og møte utfordringer mot norsk og alliert sikkerhet. Ekspertgruppen skal konsentrere sitt arbeid om innretningen av Forsvaret og ikke om ressursnivået.

På denne bakgrunn bes ekspertgruppen om å se nærmere på:

  • Hvordan påvirker de sikkerhetspolitiske utviklingstrekkene Norges sikkerhet?
  • Er det samsvar mellom de sikkerhetspolitiske utfordringene og innretningen av Forsvaret?
Ekspertgruppen. Fra venstre:  Asle Toje, Trond Grytting, Alf Håkon Hoel, Rolf Tamnes (leder), Julie Wilhelmsen, Janne Haaland Matlary og Kate Hansen Bundt.
Ekspertgruppen. Fra venstre: Asle Toje, Trond Grytting, Alf Håkon Hoel, Rolf Tamnes (leder), Julie Wilhelmsen, Janne Haaland Matlary og Kate Hansen Bundt. Foto: Mats Grimsæth / Forsvaret

Ekspertgruppen skal kartlegge de aspekter det mener er relevante for å tegne et utfordringsbilde for Forsvaret. Det inngår ikke i gruppens mandat å ta stilling til konkrete løsninger.

Ekspertgruppen vil få tilknyttet seg et sekretariat som vil bistå gruppen med å tilrettelegge for dets arbeid og undersøkelser. Særlig vil sekretariatet bistå med å arrangere reiser og møter med relevante parter.

Ekspertgruppen kan innhente opplysninger fra ulike kilder, herunder fagdepartementene, Forsvaret, utenriksstasjonene mv. Gruppens medlemmer vil sikkerhetsklareres og vil kunne motta gradert informasjon som anses som relevant for arbeidet. Gruppen vil få tilgang til status og vurderinger på beredskaps-, bemannings- og ressurssituasjonen i Forsvaret i dag og de planer som p.t. finnes.

Ekspertgruppen vil starte sitt arbeid senest 1. desember og gis frist til 30. april 2015 for ferdigstillelse. Rapport skal avgis til Forsvarsministeren. Gruppen vil komme i befatning med gradert materiale i sitt arbeid, men innholdet i rapporten skal være ugradert slik at den kan deles med offentligheten. Ved ferdigstillelse legges det opp til at det skal arrangeres et seminar der gruppen gis anledning til å presentere rapporten.