Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Ny etat for materiell i forsvarssektoren

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Regjeringen vil etablere en egen etat under Forsvarsdepartementet for å styrke materiellforvaltningen og materiellinvesteringene i forsvarssektoren. Den nye etaten skal skilles ut fra Forsvaret og være direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Regjeringen tar sikte på å legge frem en proposisjon for Stortinget før sommeren 2015 med mål om at funksjonene som overføres fra Forsvarets logistikkorganisasjon vil være etablert 1. januar 2016.

-Materiellinvesteringer blir et stadig mer strategisk viktig område, og det er avgjørende å kunne se dette i sammenheng med andre strategiske områder for utviklingen av forsvarsevnen. I 2014 var materiellinvesteringene i forsvarssektoren på 8,874 milliarder kroner, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

De ansatte i den nye etaten vil få et nytt tilsettingsforhold, men vil fortsatt være statsansatte med de samme betingelsene de har i dag. Opprettelsen av en ny etat vil heller ikke ha noen umiddelbare konsekvenser utover omdisponeringer internt på forsvarsbudsjettet.

Dette betyr at det ikke blir nedbemanning og ingen avdelinger legges ned. Utskillingen av en etat er en ren organisatorisk endring.

-I 2004 fattet Stortinget et vedtak der regjeringen ble bedt om å utrede en ny etat under Forsvarsdepartementet med et helhetlig ansvar for den utøvende delen av Forsvarets investerings- og innkjøpsvirksomhet. I 2008 ble det gjennomført en omfattende utredning om FLO, så dette har vært en lang og grundig prosess, sier forsvarsministeren.

Den nye etaten skal ledes av en sivil direktør og være direkte underlagt Forsvarsdepartementet.

-Dette grepet forkorter og forenkler styrings- og ansvarslinjene slik at den strategiske styringen av materiellinvesterings- og forvaltningsområdet blir forbedret. Over tid vil også omorganiseringen bidra til å bedre utnytte midlene sektoren har. Forsvarssjefen får også rendyrket sin fagmilitære rolle og ytterligere viet sin oppmerksomhet mot utvikling og styring av den militære organisasjonen, styrkeproduksjon, operasjoner og operativ logistikk. Forsvarssjefen vil som i dag ivareta de militærfaglige vurderingene i investeringsporteføljen.

-Prinsippbeslutningen om å skille ut en egen etat er fattet, og vi går nå over i en prosess der detaljene skal legges. Her skal på vanlig måte både Forsvaret og organisasjonene delta, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Når denne prosessen er sluttført vil regjeringen legge frem en proposisjon for Stortinget. Dette vil anslagsvis skje før sommeren 2015.