Historisk arkiv

Foreslår å kjøpe fem nye P-8A Poseidon maritime patruljefly

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

- For å videreføre en maritim overvåkingskapasitet som kan møte dagens og fremtidens utfordringer foreslår Regjeringen å anskaffe fem P-8A Poseidon maritime patruljefly til Forsvaret. P-8A Poseidon er en formidabel plattform for overvåking av våre havområder, og vil gi både norske og allierte sivile og militære myndigheter et godt grunnlag for beslutninger. Med moderne sensorer og våpen vil de nye Poseidon-flyene videreføre og bedre denne evnen, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Regjeringen foreslår å sette i gang materiellprosjektet, og det understøtter Stortingets prioriteringer og den forsvarsstrukturen som er vedtatt i Innst. 62 S (2016 – 2017) jf. Prop 151 S (2015 – 2016) Kampkraft og bærekraft - Langtidsplan for forsvarssektoren.

Videreføring av overvåking og antiubåtkapasitet

Stortinget har i behandlingen av langtidsplanen sluttet seg til Regjeringens forslag om å anskaffe nye maritime patruljefly til erstatning for dagens seks P-3 Orion og tre DA-20 Jet Falcon. For å videreføre en MPA- og ISR-kapasitet som kan møte dagens og fremtidens utfordringer har Regjeringen fremmet et forslag om å anskaffe fem P-8A Poseidon til Forsvaret. Ved siden av selve flyene, vil anskaffelsen også omfatte moderne sensorer, overvåkingssystemer, nye antiubåtvåpen og støttesystemer. Kjøpet gjøres som en ordinær anskaffelse fra amerikanske myndigheter med levering til Norge i perioden 2021 – 2022. Den foreslåtte kostnadsrammen utgjør inntil 9 825 mill. kroner, og i tillegg kommer kjøp av utstyr over etterretningstjenestens budsjetter. Totale kostnader er regnet inn i langtidsplanens kostnadsrammer.

Sikkerhetspolitisk og militærfaglig kontekst

Det maritime domenet har alltid vært viktig i norsk sikkerhetspolitikk. Norske havområder er om lag syv ganger større enn landområdene, og avstandene er store. Norske og tilstøtende havområder har nå fått økt sikkerhetspolitisk betydning, og lite tyder på at viktigheten blir mindre i årene som kommer.

– Det nye sikkerhetspolitiske bildet stiller økende krav til situasjonsforståelsen i egne nærområder. Evnen til å håndtere dagens og fremtidens utfordringer må derfor styrkes. Dette oppnår vi med innføring av fem P-8A Poseidon i 2021-22, sier Eriksen Søreide.

P-8A Poseidon er en formidabel plattform for informasjonsinnsamling som er avgjørende for å gi norske og allierte sivile og militære myndigheter et godt grunnlag for situasjonsforståelse og rettidige beslutninger. Med moderne sensorer vil de nye Poseidon-flyene videreføre og bedre denne evnen.

De norske maritime patruljeflyene har vært skiftet ut med jevne mellomrom siden vi begynte å operere denne kapasiteten på begynnelsen av 60-tallet, for å følge med på den teknologiske utviklingen for overvåking. Overvåking under vann er teknologisk krevende. Kombinasjonen av nye sikkerhetspolitiske omgivelser og nye generasjoner ubåter i norske nærområder, gjør at moderne sensorer og systemer for overvåking er avgjørende.

Norge har en svært viktig oppgave i å overvåke de maritime områdene. De norske maritime patruljeflyene har siden rundt 1960 stått for en synlig og regelmessig militær aktivitet i nord, og denne aktiviteten er et viktig bidrag til stabilitet og forutsigbarhet. P-8A Poseidon vil derfor videreføre et kjent og etablert operasjonsmønster. En videreføring av denne aktiviteten med norske fly vil bidra til å sikre fortsatt stabilitet og forutsigbarhet i området, samt at våre egne og alliertes behov ivaretas.

Poseidon-flyene kan dekke store havområder på kort tid og oppholde seg lenge i et operasjonsområde. Flyene har evne til å detektere, identifisere, følge og om nødvendig ramme mål under vann. P-8A Poseidon vil også videreføre bidrag til suverenitetshevdelse og myndighetsutøvelse, og er også en kapasitet for søk og redning i havområdene utenfor Norge. Det er et viktig bidrag til samfunnssikkerheten gjennom evnen til å bidra i maritime kontraterroroperasjoner.

– Innføringen av Poseidon-flyene er helt sentralt for at Norge skal opprettholde en ledende posisjon og kompetanse om strategiske forhold i nordområdene, avslutter forsvarsministeren.