Historisk arkiv

Mottok Lysne II-utvalgets rapport om digitalt grenseforsvar

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide mottok i dag rapporten fra utvalget som har utredet digitalt grenseforsvar. – Flere sentrale problemstillinger knyttet til spørsmålet om digitalt grenseforsvar har krevd en grundig utredning. Jeg vil nå foreta en detaljert gjennomgang av utvalgets rapport og de konklusjoner og anbefalinger som utvalget har kommet frem til. Saken har også stor samfunnsinteresse, og det var et krav til utvalget at rapporten måtte kunne offentliggjøres i sin helhet. Jeg ser fram til en åpen offentlig debatt, sier Eriksen Søreide.

Global kommunikasjon endres med stor hastighet. Dette betyr blant annet at signalene har flyttet seg fra luften (radio og satellitt) til fiberoptiske kabler. Mesteparten av den digitale trafikken inn og ut av Norge formidles i høyhastighets fiberforbindelser. Spørsmålet om tilgang til tele- og datatrafikken som transporteres i det fiberoptiske kabelnettet inn og ut av Norge («digitalt grenseforsvar») har til tider vært et tema i det offentlige rom, blant annet ved at behov for informasjonstilgang er tilkjennegjort av sjefen for Etterretningstjenesten. Temaet ble også berørt av ekspertgruppen, ledet av professor Rolf Tamnes, som leverte rapporten "Et felles løft" i april 2015, samt av digital sårbarhetsutvalget som leverte sin rapport november 2015 og var ledet av professor Olav Lysne.

Forsvarsdepartementet nedsatte i februar 2016 et utvalg (Lysne II) for å utrede sentrale problemstillinger knyttet til en etablering av digitalt grenseforsvar. Utvalget har vært ledet av professor Olav Lysne, og har bestått av medlemmer med særskilt relevant kompetanse. Formålet med utvalget har vært å få en uavhengig ekspertvurdering særlig knyttet til etterretningsfaglig behov og rettslige og teknologiske rammer ved en slik type tilgang til digital informasjon.

I vurderingen av etablering av digitalt grenseforsvar er det helt avgjørende å finne en balanse mellom den sikkerhets- og etterretningsmessige effekten digitalt grenseforsvar kan få og de personvernrelaterte spørsmål som en slik tilgang reiser. Utvalgets vurderinger skal bidra inn i den offentlige debatten og beslutningsgrunnlaget om digitalt grenseforsvar. Det tas sikte på at rapporten skal sendes på offentlig høring.

 

Her kan du lese utvalgets mandat: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ser-pa-problemstillinger-ved-tilgang-til-den-digitale-informasjonsflyten-inn-og-ut-av-norge/id2476992/

Her kan du lese rapporten fra utvalget: LYSNE II-UTVALGETS RAPPORT 2016.pdf