Historisk arkiv

Styrker vedlikeholdet i Sjøforsvaret og øker antallet besetninger på fregattene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Satsingen på Sjøforsvaret gir økt bemanning på fartøyene og et bærekraftig vedlikeholdsnivå. Regjeringens budsjettforslag er en tydelig oppfølging av langtidsplanen.

Fregatt
Fregatten KNM Roald Amundsen under øvelse Flotex i Nord-Norge. Foto: Mats Hjelmeland, Forsvaret

Regjeringen foreslår en bevilgning til Sjøforsvaret, utenom Kystvakten, på 4,1 milliarder kroner i 2018. Dette er en reell økning på 84,8 millioner kroner sammenliknet med 2017. I tillegg foreslås en bevilgning til Kystvakten på om lag 1 milliard kroner.

– Allerede i 2016 ble det bevilget 301,5 millioner kroner for å ta inn det tidligere ikke-finansierte og mangeårige vedlikeholdsetterslepet i Sjøforsvaret. I 2017 styrket regjeringen Sjøforsvaret med 445 millioner kroner til vedlikehold, reservedeler og beredskapsbeholdninger. Neste år fortsetter regjeringen satsingen på Sjøforsvaret gjennom en økning på ytterligere 84,8 millioner kroner. Økt bemanning og mer vedlikehold gir oss et sterkere forsvar. Samtidig prioriterer regjeringen å finansiere det årlige vedlikeholdsbehovet slik at nye etterslep ikke bygges opp, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Satsingen legger til rette for at Sjøforsvaret har nødvendig materiell tilgjengelig for å gjennomføre planlagt aktivitet, og på den måten befeste Sjøforsvarets gode operative evne. Det høye aktivitetsnivået fra 2017 videreføres for alle fartøyklasser og med betydelig aktivitet i Nord-Norge.

Sjøforsvaret har gjennomført et omfattende arbeid med å flytte personell fra landorganisasjonen til sjøtjeneste. Dette gjør at Sjøforsvaret kan seile med inntil fire fregatter, og at det femte fartøyet foreløpig har en vedlikeholdsbesetning. Flere besetninger gir flere fartøy som seiler og dermed økt operativ evne.

– Nå starter oppbyggingen til en komplett femte besetning. Dette er en ambisjonsøkning sammenliknet med Stortingets tidligere vedtatte driftskonsept for fregattene, sier Eriksen Søreide.

– I 2018 legger regjeringen til rette for kortere reaksjonstid, økt bemanning av utvalgte operative kapasiteter, et høyere aktivitetsnivå og investeringer som gir et fremtidsrettet forsvar. Derfor foreslår regjeringen at det tildeles ressurser for å øke antall besetninger på fregattene. Norge legger også stor vekt på tilstedeværelse i havområdene i nord for å hevde suverenitet, ivareta myndighetsutøvelse og bidra til forutsigbarhet og stabilitet. Regjeringen legger også til rette for å øke Kystvaktens tilstedeværelse i Nord-Norge, sier forsvarsministeren.