Historisk arkiv

Mer øving og trening med allierte

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

– Amerikanske myndigheter har nylig bekreftet at de takker ja til å videreføre og øke den rotasjonsbaserte treningen og øvingen i Norge for enheter fra det amerikanske marinekorpset. Det betyr at ordningen vil fortsette ut over 2018 og vil kunne omfatte inntil 700 soldater, fordelt på Værnes i Trøndelag og Setermoen i Indre Troms, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Enigheten med amerikanerne er en viktig oppfølging av regjeringens politikk om økt alliert øving og trening i Norge generelt og i Nord-Norge spesielt. Dette er også en oppfølging av den bilaterale avtalen med amerikanerne om forhåndslagring og forsterkning av Norge, som ble godkjent av Stortinget i 2006.

- Fortsettelsen og utvidelsen av rotasjonsordningen vil gi svært gode muligheter for mer samtrening mellom norske og allierte styrker i Norge og være positivt for utviklingen av Forsvarets operative evne. Dette vil gi et svært godt utgangspunkt for videreutviklingen av dialogen med våre allierte om den fremtidige innretningen av et utvidet øvings- og treningssamarbeid i Norge mellom norske, amerikanske og andre allierte styrker, sier forsvarsministeren.

Denne løsningen gir god fleksibilitet og mulighet for tilpasninger i årene som kommer. Forsvaret vil bli gitt i oppdrag å koordinere og implementere videreføringen og utvidelsen av rotasjonsordningen, som vanlig for alliert øving og trening i Norge.

Bakgrunn

Med Værnes som utgangspunkt, øver og trener om lag 330 amerikanske marinesoldater i Norge og i Nord-Europa. Ordningen er rotasjonsbasert, og alt personellet roterer (byttes ut) to ganger i året. Ordningen ble først gjennomført i 2017, og ble senere bestemt videreført også ut 2018. Regjeringen besluttet før sommeren å åpne for at rotasjonsordningen kan fortsette i ytterligere fem år, og at ordningen kan utvides fra dagens volum på om lag 330 på Værnes, opp til totalt om lag 700. Det planlegges med en implementering basert på en todelt løsning, ved bruk av Værnes som i dag og i tillegg bruk av Setermoen i Indre Troms.