Historisk arkiv

Tilstandsrapport for KNM Helge Ingstad

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

En reparasjon av KNM Helge Ingstad vil trolig bli dyrere enn å kjøpe en ny fregatt og være forbundet med risiko. Det er hovedkonklusjonen i tilstandsrapporten fra Forsvarsmateriell som ble presentert for Forsvarsministeren i dag.

Forsvarsmateriell har beregnet at reparasjon av fregatten vil koste 12-14 milliarder kroner og ta mer enn fem år. Kostnad ved kjøp av et nytt tilsvarende fartøy er estimert til 11-13 milliarder kroner.

- Tapet av en fregatt er alvorlig for havnasjonen Norge. Nå vil jeg gå inn i rapporten og studere den grundig før regjeringen skal fatte en endelig beslutning om fremtiden til KNM Helge Ingstad. Dersom regjeringen kommer til at fregatten ikke skal repareres, vil Forsvarssjefen bli bedt om å gi et fagmilitært råd om hvordan den operative evnen kan erstattes, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Tilstandsrapporten er utarbeidet på oppdrag fra Forsvarsdepartementet. Flere eksterne aktører har gitt faglige bidrag Forsvarsmateriell i arbeidet med rapporten.

Forsvarsmateriell har vurdert skadeomfang, kostnader ved reparasjon, vurdering av tid det vil ta å reparere fartøyet og kostnader ved destruksjon. De viktigste funnene i rapporten er:

  • Skadene på KNM Helge Ingstad anses å være tilnærmet totale. Det er svært omfattende og kostbart arbeid, men teknisk mulig å reparere fartøyet.
  • En reparasjon vil beløpe seg til 12-14 milliarder kroner og ta i overkant av fem år.
  • Bygging av et fartøy tilsvarende KNM Helge Ingstad er estimert 11-13 milliarder kroner, med en gjennomføringstid på i overkant av fem år.
  • Teknisk, økonomisk og tidsmessig risiko er lavere ved nybygg sammenlignet med reparasjon av fartøyet.
  • Eventuell destruksjon av fartøyet er beregnet til å koste 50-100 millioner. kroner. Dette er nettokostnad når salgsverdien av metall og annet materiell som kan gjenvinnes er fratrukket.
  • Noen deler kan gjenbrukes etter gjennomgang og reparasjon, men vil ikke gi vesentlig reduksjon i kostnader ved reparasjon. Delene anses mest aktuelle som reservedeler for øvrige fregatter.
  • Verdien av deler er estimert til 100-400 millioner kroner betinget at det gjøres nødvendige inspeksjoner og reparasjoner.

Vedlegg: Følgeskriv tilstandsrapport HING.pdf