Historisk arkiv

Vil ha flere kvinner i Forsvaret

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Regjeringen setter mål om minimum 30 prosent av begge kjønn på krigsskolene og i befalsutdanningen.

- Forsvaret trenger de beste. Vi kan ikke være fornøyd med en kvinneandel under 13 prosent, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Etter at verneplikten ble lik for kvinner og menn har kvinneandelen blant vernepliktige økt til 28 prosent. Men det er for få kvinner som fortsetter i Forsvaret.

- Det handler ikke om å senke kravene, men å gjøre en ekstra innsats for å få flere dyktige kvinner til å velge en framtid i Forsvaret. Utdanning er inngangsporten til en videre karriere og derfor er det viktig å legge innsatsen der, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Kvinneandelen blant militært tilsatte i Forsvaret er omtrent på gjennomsnittet blant NATO-land. En målsetting om minimum 30 prosent av begge kjønn på krigsskolene på kort sikt er mulig. For befalsutdanningen vil det ta lengre tid, fordi opptak forutsetter tjenestegjøring som spesialister (OR) i Forsvaret.