Historisk arkiv

Norge skal ta imot allierte ubåter på en trygg måte

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Jeg er glad for å se at våre allierte er velkomne i Tromsø med sine ubåter, og vil bidra til et godt samarbeid slik at de nødvendige lokale beredskapsplanene kommer på plass.

Forsvaret av Norge er avhengig av forsterkninger fra våre allierte. En viktig del av dette er å tilrettelegge for at allierte skal kunne øve, trene og være tilstede i Norge og våre nærområder. Anløp av reaktordrevne ubåter fra allierte land er en viktig del av denne aktiviteten.

Kommunestyret i Tromsø kommune stiller seg nå positiv til at reaktordrevne ubåter legger til i Tromsø havn, nærmere bestemt ved havna i Grøtsund. Det er veldig bra og vi ser fram til godt samarbeid med kommunen fremover.

Dermed er det viktig at vi går videre til neste steg: Å ferdigstille de lokale beredskapsplanene. Det er et kommunalt ansvar å ha oppdatert planverk som en del av kommunens beredskap. Disse beredskapsplanene er ikke bare viktige ved anløp fra militære fartøy, de er like viktige for å være forberedt dersom noe skulle skje ved sivile anløp.

Vi ønsker å ha et godt samarbeid med Tromsø kommune og andre aktører om dette, slik at havnen kan tas i bruk av allierte ubåter så raskt som mulig. Vi har tilbudt vår kompetanse til dette arbeidet. Forsvaret vil blant annet bistå med en oppdatert ROS-analyse, som kartlegger risiko og sårbarheter. Nå er det viktig at alle relevante aktører, Forsvaret, berørte kommuner, Fylkesmannen i Troms og Finnmark og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, jobber tett sammen slik at risikovurderinger og beredskapsplanverk ferdigstilles. Når arbeidet med planene er ferdig, bør Tromsøs innbyggere få god og utfyllende informasjon. Det har hele veien vært lagt opp til at det skal avholdes folkemøte, og vi skal bistå slik at temaet opplyses best mulig.

Regjeringen satser nå kraftig på å ruste opp Forsvaret, ikke minst i nord. Det viser forslaget til ny langtidsplan for Forsvaret, som ble lagt frem nylig. Vi ønsker også nærvær av allierte. Vi inviterer allierte til å trene og øve hos oss, slik at de bedre kan håndtere de krevende forholdene her i nord. Da må vi legge til rette for dette, også med infrastruktur som flyplasser og havner.

Dette skal selvfølgelig gjøres på en måte som er trygg for lokalsamfunnene. Vi har gode rutiner for anløp av reaktordrevne fartøyer i områder med høy befolkningstetthet, slik som i Bergen. Der tas reaktordrevne fartøy fra allierte imot på en sikker måte og med tilsvarende beredskapsplaner som man nå skal ferdigstille i Tromsø. Det er altså ikke noe nytt i norsk sammenheng, og vi vil ha på plass samme gode rutiner for å ivareta sikkerheten også i nord.

Forsvaret av Norge skjer langs tre hovedlinjer: Den nasjonale forsvarsevnen, det kollektive forsvaret i NATO og bilateral støtte og forsterkninger fra nære allierte. Sammen med allierte land forsvarer vi Norge og våre nærområder.

Illustrasjonsfoto.
Illustrasjonsfoto. Foto: Forsvaret