Historisk arkiv

Regjeringen fortsetter arbeidet med innskuddsgarantiordningen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

EUs finansministre og Europaparlamentet er enige om nye, harmoniserte regler i EU for innskuddsgaranti. EU ventes å vedta reglene på nyåret.

Norge har forsøkt å få til tilpasninger i direktivteksten for å kunne bevare dekningsnivået i den norske innskuddsgarantiordningen på 2 millioner kroner (om lag 250 000 euro) per innskyter per bank. Både den forrige og denne regjeringen har lagt ned en stor innsats i saken, og sørget for at norske standpunkt og argument har vært godt kjent for beslutningstakerne. Et enstemmig Storting har sluttet opp om dette. Det vil i direktivet, slik det nå ser ut til å bli vedtatt, bli en overgangsperiode på fem år (fram til utgangen av 2018) for land med høyere dekning enn 100 000 euro.

- Vi har ment at den norske innskuddsgarantien burde kunne beholdes uendret gjennom et permanent unntak. Slik det ser ut nå legger direktivet opp til en overgangstid på fem år. Vi har samtidig arbeidet for at en eventuell overgangsordning skal være lik for alle innskudd. Vi er glad for at alle innskudd vil bli behandlet likt, sier finansminister Siv Jensen.

Saken skal nå til teknisk gjennomarbeiding i EU og til formelle vedtak i EUs ministerråd og Europaparlamentet. For Norges del (EFTA/EØS-landene) skal det senere forhandles om hvordan direktivet skal innpasses i EØS-avtalen. Det skjer ingen endringer i de norske reglene om innskuddsgaranti før dette har skjedd, og eventuelle endringer vil i tilfelle ligge flere år frem i tid. Stortinget vil bli holdt orientert om utviklingen i saken og arbeidet videre.

- Vi vil nå arbeide videre med denne saken i tilknytning til disse kommende forhandlingene om hvordan direktivet skal innpasses i EØS-avtalen, sier finansminister Siv Jensen.

Overgangsordningen på fem år innebærer uansett at den norske innskuddsgarantiordningen på 2 millioner kroner ikke vil måtte endres nå. Ordningen er understøttet av det norske banksikringsfondet på 24 milliarder kroner. I tillegg til innskuddsgarantien setter norske myndigheter også krav til blant annet kapitaldekning i bankene, slik at bankene uansett skal være solide og tåle en økonomisk nedgang.