Historisk arkiv

Behandling av kommunelån mv. i nytt solvensregelverk for forsikring (Solvens II)

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag sendt brev til Finanstilsynet om kapitalkravene under det nye Solvens II-regelverket for forsikringsselskapers investeringer i lån til og gjeldspapirer utstedt av norske kommuner mv. Finanstilsynet blir i brevet bedt om å fastsette utfyllende regler som bidrar til å videreføre en mellomløsning for slike investeringer, slik som i bankregelverket.

Solvens II-regelverket trer i kraft 1. januar 2016 i Norge, samtidig som i EU. Viktige deler av Solvens II-regelverket er ennå ikke tatt inn i EØS-avtalen, men gjennomføres likevel i norsk rett etter EUs tidsplan. I EU er det vedtatt utfyllende regler bl.a. i kommisjonsforordning (EU) 2015/35 (Solvens II-forordningen), som kan innebære vesentlig høyere kapitalkrav for investeringer i kommunegjeld mv. enn dagens regelverk, ettersom investeringene i utgangspunktet skal behandles enten som engasjementer med staten eller som engasjementer med vanlige foretak uten kredittrating.

Norske myndigheter har ved flere anledninger tatt til orde for en mellomløsning for forsikringsselskapers investeringer i kommunegjeld mv., slik som i EUs kapitalkravsregelverk for banker mv. (CRR/CRD IV-regelverket), bl.a. ved brev 29. august 2014 fra finansministeren til tidligere EU-kommisær Barnier. Etter bankregelverket skal engasjementer med vanlige foretak (uten kredittrating) og stater i utgangspunktet gis risikovekter på henholdsvis 100 pst. og 0 pst. i beregningen av kapitalkravet, mens engasjementer med norske kommuner skal gis en risikovekt på 20 pst. Dette kapitalkravsregelverket gjelder i dag også for norske forsikringsselskaper. Norske myndigheter har tatt til orde for en tilsvarende mellomløsning for kommuneengasjementer også i Solvens II.

Finansdepartementet fastsatte i august i år den såkalte Solvens II-forskriften for å gjennomføre nærmere regler som svarer til EUs Solvens II-regelverk. Finanstilsynet kan etter forskriften fastsette nasjonale regler som tilsvarer reglene i Solvens II-forordningen med nødvendige tilpasninger. Departementet ber i dagens brev om at Finanstilsynet ved fastsettelse av slike regler behandler forsikringsselskapers investeringer i norsk kommunegjeld mv. slik at det oppnås en mellomløsning i tråd med løsningen skissert i brevet 29. august 2014 til Barnier. Departementet vil komme tilbake til saken etter at de aktuelle rettsaktene er innlemmet i EØS-avtalen.

Les mer: