Historisk arkiv

Leder og nestleder av Skatteklagenemnda oppnevnt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag oppnevnt advokat Gudrun Bugge Andvord som leder og professor Benn Folkvord som nestleder av den nye Skatteklagenemnda. – Gudrun Bugge Andvord og Benn Folkvord har tung skatte- og avgiftsfaglig kompetanse og erfaring. De skal lede en nemnd som skal ivareta viktige rettsikkerhetsprinsipper, sier finansminister Siv Jensen (FrP).

I statsbudsjettet for 2015 foreslo Regjeringen å styrke klagebehandlingen på skatteområdet ved å opprette en ny landsdekkende skatteklagenemnd. Skatteklagenemnda etableres fra 1. juli 2016, og skal erstatte dagens fem regionale skatteklagenemnder, Klagenemnda for utenlandssaker, Klagenemnda for storbedrifter og Klagenemnda for merverdiavgift.

Regjeringen er opptatt av å styrke skattebetalernes rettssikkerhet. – Den nye Skatteklagenemda skal styrke skattyters rettssikkerhet og sikre en effektiv behandling av klagesakene. Det er viktig at klagebehandlingen ikke tar for lang tid, og at klagen blir behandlet av en kompetent og uavhengig nemd, sier finansminister Siv Jensen (FrP).

Et eget sekretariat som skal forberede sakene for nemnda er nå under etablering i Stavanger. Sekretariatet vil administrativt ligge under Skattedirektoratet, men for å sikre nemndas reelle uavhengighet, er det lovfestet at sekretariatet ikke skal kunne instrueres i faglige spørsmål. Et eget sekretariat vil også sikre at klagesakene blir vurdert av nye saksbehandlere som har distanse til tidligere avgjørelser.

De øvrige medlemmene av nemnda vil bli oppnevnt om kort tid. Ved sammensetning av nemnda legger Finansdepartementet stor vekt på kompetanse. Særlig er det ved valg av leder og nestleder søkt etter personer med tung skatte- og avgiftsfaglig kompetanse og erfaring. I tillegg er bl.a. tidligere erfaring fra nemndsarbeid og kandidatenes uavhengighet vektlagt.

Gudrun Bugge Andvord fra Oslo er 59 år og advokat og partner i advokatfirmaet Seland. Hun har bred skattefaglig erfaring og har arbeidet med skatt i store deler av yrkeskarriæren, men fra flere ulike posisjoner. Hun har advokaterfaring fra egen praksis og fra advokatfirmaene BA-HR, Selmer og Seland. Hun har departementserfaring fra Justisdepartementet og Finansdepartementet og hun har erfaring fra domstolene som dommerfullmektig og tingrettsdommer. Hun har tidligere vært nestleder i Klagenemnda for petroleumsskatt og leder for Oljeskattenemnda. I tillegg var hun medlem av Rederiskatteutvalget, leder av kontrollkomiteen for Oslo pensjonsforsikring AS og sitter nå i Regjeringens ekspertutvalg som skal vurdere kvotesystemet og ressursrente for fiskeflåten.

Benn Folkvord fra Bryne er 42 år og professor i skatterett ved Handelshøgskolen Universitetet i Stavanger. Han underviser også ved Handelshøgskolen BI, Universitetet i Bergen og Høgskolen i Molde. Han har dessuten advokaterfaring fra advokatfirmaet Schjødt. Folkvord er nestleder i Skatteklagenemnda for utenlandssaker. Av øvrige verv nevnes at han er styreleder for Stiftelsen høyere økonomisk/administrativ utdanning og forskning i Rogaland og medlem av Academic Committee i European Association of tax law professors.